Fastighetsaffärer lyfter Platzers resultat

  • Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130)

  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr

  • Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14)

  • Fastighetsvärdet ökade till 8 491 mkr (8 343)

  • Eget kapital per aktie uppgick till 31,39 kr (30,98)

  • Resultat per aktie uppgick till 0,41 kr (0,14)

  • Avtal om köp och försäljningar om drygt 1,1 mdkr

Platzers VD, P-G Persson, kommenterar:

– De fastighetsaffärer vi genomförde under 2014 och lägre räntenivåer än samma period föregående år innebär att driftsöverskottet ökar med 7 % och förvaltningsresultatet med 20 % första kvartalet. Större ombyggnadsprojekt i befintliga fastigheter innebär samtidigt att ökningstakten hålls nere med anledning av att lokaler tomställs och byggs om. Resultateffekten av de nya hyreskontrakten som är tecknade syns först i slutet av 2015 och början av 2016.

– Värdeförändringarna i första kvartalet är en kombination av uthyrningar och projekt i befintliga, centrala fastigheter och sänkta avkastningskrav i några centrala fastigheter, vilket innebär att värdena ökar i de fastigheterna. Trenden är tydlig att yielderna pressas neråt i de affärer som genomförs eller är på väg att genomföras i Göteborgsområdet som en konsekvens av att utbudet inte räcker till för att matcha efterfrågan.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

VD P-G Persson, 0734-11 12 22

CFO Lennart Ekelund, 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 28/4 2015.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 415 000 kvm till ett värde om cirka 8,3 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.


Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.