Platzer avser att notera aktier på NASDAQ OMX Stockholm

Platzer offentliggör idag avsikten att genomföra en börsintroduktion och i samband med detta ta in nytt kapital. Introduktionen består av erbjudande om teckning av aktier och en notering av aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har som mål att anskaffa SEK 500-600 miljoner genom att erbjuda teckning av nyemitterade B-aktier.

En ansökan om upptagande till handel av Platzers aktier på NASDAQ OMX Stockholm gjordes
24 oktober 2013. Under förutsättning av dels nödvändiga godkännanden erhålls från NASDAQ OMX Stockholm och dels marknadsförhållandena, förväntas börsintroduktionen fullföljas i december 2013. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

P-G Persson, Platzers VD, kommenterar:

– Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för Platzer i vår strävan att skapa en långsiktig plattform för vår tillväxt. Bolaget blir publikt och mer välkänt, vilket ger bättre tillgång till kapitalmarknaderna och till en bredare bas av svenska och internationella aktieägare.

– Vi är också glada att idag kunna annonsera förvärv av fastigheterna Gullbergsvass 5:26 och Tingstadsvassen 3:8 som ett led i vår tillväxt. De fastighetsaffärerna och vår beslutade nyproduktion på fastigheten Gårda 3:14 i Norra Gårda är goda exempel på hur vi växer genom förvärv och utveckling av fastigheter i prioriterade lägen i Göteborgsområdet.

Handelsbanken Captial Markets är Sole Bookrunner och Lead Manager och ABG Sundal Collier är Co-Lead Manager i den planerade börsintroduktionen. Catella är finansiell rådgivare.

För mer information om fastighetsförvärven samt om nyproduktionen i Norra Gårda hänvisas till separata pressmeddelanden eller till Platzers hemsida www.platzer.se. Ytterligare pressmeddelanden i anledning av börsintroduktionen kommer att offentliggöras i sinom tid.

Platzer Fastigheter Holding (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Information om Platzer

Platzer är ett av Göteborgsområdets största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2013 av 52 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 400 000 kvadratmeter. För de senaste tolv månaderna per 30 september 2013 uppgick hyresintäkterna till SEK 456 miljoner, driftsöverskottet till SEK 333 miljoner och förvaltningsresultatet till SEK 161 miljoner.

Fastighetsvärdet uppgick per 30 september till SEK 6 314 miljoner och är fördelat enligt följande:

Geografiskt   område Andel Fastighetskategori Andel
Centrala Göteborg 64% Kontor/butik 81%
Västra Göteborg 14% Industri/lager/övrigt 14%
Övriga Göteborg 22% Projektfastigheter 5%

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa värdepapper i Platzer (”Värdepapperna”) och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut. Investeringsavtal och beslut får enbart fattas baserat på information som offentliggörs av bolaget i ett prospekt.

Värdepapperna kommer inte att erbjudas, säljas eller förvärvas i USA, Kanada, Australien eller Japan eller i andra jurisdiktioner där ytterligare åtgärder utöver de som erfordras enligt svensk rätt krävs. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs. Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Bolaget kommer inte att auktorisera något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta kommer Värdepapper som omfattas av planerade erbjudandet endast att erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)      till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Framtidsinriktad information är uttalanden som återspeglar bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.