Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen


 

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, enligt pressmeddelande den 4 november 2013. I syfte att underlätta fortsatt utveckling och expansion avser Platzer genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom emission av nya aktier. Prisintervallet i emissionen har fastställts till 25 – 28 kronor per aktie vilket innebär att Platzer kommer tillföras 632 – 708 miljoner kronor.


 

Emissionen i korthet:

  • Emissionen riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare
  • Teckningskursen fastställs genom anbudsförfarande från institutionella investerare och kommer ligga inom intervallet 25 – 28 kronor per aktie
  • Teckningskursen för allmänheten kommer inte att överstiga 28 kronor per aktie
  • Anmälningsperioden för allmänheten är 19-27 november 2013 och för institutionella investerare 19-28 november 2013
  • Emissionen omfattar totalt 25,3 miljoner B-aktier, inklusive en övertilldelningsoption om högst 15 procent av antalet aktier i emissionen
  • Vid fullteckning, inklusive övertilldelningsoption, kommer Platzer att tillföras 632 – 708 miljoner kronor
  • Den slutliga teckningskursen avses offentliggöras den 29 november 2013
  • Handel i Platzers B-aktie beräknas påbörjas 29 november 2013 på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet PLAZ B
  • Vid full teckning kommer Platzers marknadsvärde vid notering att vara mellan 2,4 miljarder kronor och 2,7 miljarder kronor

PRESSTRÄFF, 18 november 2013, kl 13:15

Platzer anordnar en pressträff på Radisson Blu Strand Hotell i Stockholm i rum Wasa, måndagen den 18 november 2013 kl 13:15. Verkställande direktör Per-Gunnar Persson och CFO Lennart Ekelund presenterar Bolaget, marknaden och dess framtidsplaner.

Per-Gunnar Persson, verkställande direktör, kommenterar:

I Platzer skapar vi värde för våra ägare genom förvärv och utveckling av kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Bolaget har idag strategi, storlek och organisation som lämpar sig för en publik miljö. Börsnoteringen ger Platzer ökade möjligheter för fortsatt tillväxt bland annat genom att vi når en bred investerarbas och samtidigt blir mer välkända.

Fabian Hielte, styrelseordförande och VD i Ernström & C:o, kommenterar:

Platzer har haft en mycket stark utveckling sedan 2008 då den nya strategin antogs. För Ernström & C:o som haft ett långsiktig ägarengagemang i bolaget sedan 1996 så är det väldigt glädjande att bolaget nu gör comeback på börsen och därmed får möjlighet att fortsätta sin expansiva strategi. Genom att bredda ägarkretsen får Platzer möjlighet att fortsätta sin framgångsrika satsning på kommersiella fastigheter i Göteborg.”

Bakgrund och motiv

Platzer, som är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet, äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd bestående av kommersiella lokaler. Det nuvarande Platzer skapades 2008 genom en sammanslagning av Platzer och LänsPlatzer med Ernström & C:o, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Brinova Fastigheter som ägare. Platzer har sedan dess haft en stark tillväxt i sitt fastighetsbestånd genom förvärv och utveckling. Platzer har löpande förvärvat fastigheter och under 2012 förstärkte Platzer sin position inom kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet i strategiska områden med tillväxtpotential. Det gäller centrala Göteborg inklusive Gårda och Backaplan, men också Gamlestaden, Mölndal och Mölnlycke företagspark.

Förutom att utveckla Bolagets verksamhet har Platzers styrelse och företagsledning även under senare år arbetat utifrån målsättningen att marknadsnotera Bolagets aktier. Styrelsen gör nu bedömningen att tidpunkten för en marknadsnotering är lämplig, då Platzer bedöms ha fortsatt god potential för tillväxt och ökade resultat framöver vilket även nya ägare skall kunna ta del av. I syfte att fortsätta expansionen ämnar Platzer i samband med noteringen anskaffa nytt kapital. Expansionen är avsedd att ske genom förvärv av nya fastigheter, utveckling av befintliga fastigheter samt nyproduktion.

Av emissionslikviden kommer cirka hälften att användas till att finansiera förvärven av fastigheterna Gullbergsvass 5:26 och Tingstadsvassen 3:8 från Skanska Fastigheter Göteborg respektive AxFast, vilka offentliggjordes den 4 november 2013.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Platzer tillgång till institutionella investerare, vilket stödjer Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget anser även att en notering medför tillgång till en bredare investerarbas som kan stötta eventuella kapitalanskaffningar vid värdeskapande förvärv och att en notering i sig kommer göra Platzeraktien mer användbar vid framtida affärer. Noteringen kommer även att förstärka den allmänna kännedomen om Platzer och Bolagets varumärke.

Fakta om emissionen

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna i emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige, inklusive anställda i Platzer, samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Teckningskursen per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande från institutionella investerare och kommer att fastställas inom intervallet 25–28 kronor. Teckningskursen för allmänheten kommer inte att överstiga 28 kronor per aktie. Den slutligen fastställda teckningskursen avses offentliggöras den 29 november 2013.

Styrelsen för Platzer avser att, med stöd av bemyndigande vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2013, besluta om en emission om högst 616 miljoner kronor genom nyemission av högst 22 miljoner B-aktier. För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har aktieägare åtagit sig att låna ut B-aktier motsvarande högst 15 procent av antalet B-aktier som omfattas av erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Vid eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen avser styrelsen i Platzer att, med stöd av bemyndigande vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2013, besluta om ytterligare en emission om högst 92,4 miljoner kronor genom nyemission av högst 3,3 miljoner B-aktier som kommer att användas för att återbetala lånade B-aktier till aktieägarna.

Vid full teckning av 25,3 miljoner B-aktier, inklusive övertilldelningsoption, kommer nyemissionen att tillföra Platzer nytt kapital om minst 632,5 miljoner kronor och högst 708,4 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Prospekt

Prospekt kommer att offentliggöras så snart som godkännande erhållits från Finansinspektionen, vilket beräknas ske under innevarande dag. Prospekt och anmälningssedel kommer att kunna erhållas från något av Handelsbankens kontor. Prospekt och anmälningssedel kommer även att finnas tillgängliga på Platzers hemsida (www.platzer.se) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Tidplan

Offentliggörande av prospekt:                                                             18 november 2013

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                                      19-27 november 2013

Anbudsperiod för institutionella investerare:                                      19-28 november 2013

Beräknad dag för offentliggörande av slutlig teckningskurs:             29 november 2013

Beräknad första handelsdag:                                                               29 november 2013

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets agerar Lead Manager och Sole Bookrunner. ABG Sundal Collier agerar Co-lead Manager och Catella Corporate Finance agerar finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.platzer.se eller kontakta:

Per-Gunnar Persson, verkställande direktör, telefon 0734-11 12 22
Fabian Hielte, styrelseordförande, telefon 0705-22 22 22

Information om Platzer

Platzer är ett av Göteborgsområdets största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2013 av 52 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 400 000 kvadratmeter. För de senaste tolv månaderna per 30 september 2013 uppgick hyresintäkterna till SEK 456 miljoner, driftsöverskottet till SEK 333 miljoner och förvaltningsresultatet till SEK 161 miljoner.

Fastighetsvärdet uppgick per 30 september till SEK 6 314 miljoner och är fördelat enligt följande:

Geografiskt   område Andel Fastighetskategori Andel
Centrala Göteborg 64% Kontor/butik 81%
Västra Göteborg 14% Industri/lager/övrigt 14%
Övriga Göteborg 22% Projektfastigheter 5%

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa värdepapper i Platzer (”Värdepapperna”) och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut. Investeringsavtal och beslut får enbart fattas baserat på informationen i det prospekt som har offentliggjorts av bolaget.

Värdepapperna kommer inte att erbjudas, säljas eller förvärvas i USA, Kanada, Australien eller Japan eller i andra jurisdiktioner där ytterligare åtgärder utöver de som erfordras enligt svensk rätt krävs. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs. Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Bolaget kommer inte att auktorisera något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta kommer Värdepapper som omfattas av planerade erbjudandet endast att erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)      till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Framtidsinriktad information är uttalanden som återspeglar bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera