Platzer offentliggör prospekt

Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående emissionen av B-aktier. Prospektet har idag, den 18 november 2013, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Platzers hemsida www.platzer.se samt på Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se/investeringserbjudande. Där återfinns också en informationsbroschyr med en kortfattad beskrivning av erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.platzer.se eller kontakta:

Per-Gunnar Persson, verkställande direktör, telefon 0734-11 12 22
Fabian Hielte, styrelseordförande, telefon 0705-22 22 22

Information om Platzer

Platzer är ett av Göteborgsområdets största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Fastighetsbeståndet bestod per 30 september 2013 av 52 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 400 000 kvadratmeter. För de senaste tolv månaderna per 30 september 2013 uppgick hyresintäkterna till SEK 456 miljoner, driftsöverskottet till SEK 333 miljoner och förvaltningsresultatet till SEK 161 miljoner.

Fastighetsvärdet uppgick per 30 september till SEK 6 314 miljoner och är fördelat enligt följande:

Geografiskt   område Andel Fastighetskategori Andel
Centrala Göteborg 64% Kontor/butik 81%
Västra Göteborg 14% Industri/lager/övrigt 14%
Övriga Göteborg 22% Projektfastigheter 5%

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa värdepapper i Platzer (”Värdepapperna”) och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut. Investeringsavtal och beslut får enbart fattas baserat på informationen i det prospekt som har offentliggjorts av bolaget.

Värdepapperna kommer inte att erbjudas, säljas eller förvärvas i USA, Kanada, Australien eller Japan eller i andra jurisdiktioner där ytterligare åtgärder utöver de som erfordras enligt svensk rätt krävs. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs. Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Bolaget kommer inte att auktorisera något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta kommer Värdepapper som omfattas av planerade erbjudandet endast att erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)      till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Framtidsinriktad information är uttalanden som återspeglar bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.