Platzers tillväxtstrategi med fokus på utvecklingsprojekt ger resultat: Vårt bästa kvartal är ett faktum.

  • Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (394)

  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 22 % till 195 mkr

  • Periodens resultat uppgick till 391 mkr (190)

  • Fastighetsvärdet ökade till 9 491 mkr (8 343)

  • Substansvärde per aktie uppgick till 36,40 (33,07)

  • Resultat per aktie uppgick till 4,08 kr (1,98)

  • Gamlestadens Fabriker förvärvades för 750 mkr

  • Nybyggnadsprojektet Gårda 3:14 färdigställdes

  • Planbesked om 250 000 kvm i Norra Högsbo begärdes

  • Beståndet i Södra Högsbo såldes

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

– Det går bra för Platzer. Vårt bästa kvartal är ett faktum. Samtliga värdeskapande områden; daglig förvaltning, transaktioner och utveckling, samverkar till det positiva resultatet. Driftöverskottet under årets första nio månader ökar med 8 % och förvaltningsresultatet med 22 % trots att vi har tömt några fastigheter för bra lösningar på sikt. Värdeförändringarna ökar med 30 % jämfört med samma tidpunkt föregående år mycket tack vare lägre marknadsyielder. Totalt medför det en årlig ökningstakt av vårt substansvärde per aktie med över 15 %.

– För två år sedan gjorde vi en tydlig förändring av vår tillväxtstrategi: från att växa genom transaktioner mot att en större del av tillväx­ten skapas genom att vi aktivt bedriver ut­vecklingsprojekt. Med facit i hand var det ett strategiskt riktigt vägval. Samtliga våra större projekt har utvecklats bättre än plan och våra stadsutvecklingspro­jekt befinner sig generellt i väldigt bra skeden för att få till nya detaljplaner.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 3/11 2015.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.