Stora fastighetsaffärer skapar värde och tillväxt

  •  Hyresintäkterna ökade till 497 mkr (316)
  •  Förvaltningsresultatet förbättrades med 71 % till 249 mkr
  •  Periodens resultat uppgick till 432 mkr (84)
  •  Fastighetsvärdet ökade till 13 972 mkr (13 615)
  •  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 48,78 kr (45,72)
  •  Resultat per aktie uppgick till 3,60 kr (0,85)
  •  Förvärv av Piren2 på Lindholmen
  •  Förvärv av 50 % av Merkurhuset på Skeppsbron
  •  Avtal med NCC om gemensam projektutveckling i Gårda samt option om förvärv av kontorsprojekt i Mölndals innerstad

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

-          De fastighetsaffärer, utvecklingsprojekt och uthyrningar som gjordes under 2016 innebär fortsatt stark tillväxt i rörelseresultatet. Jämfört med samma period föregående år har driftsöverskottet ökat med 57 % till 367 mkr och förvaltnings-resultatet med 71 % till 249 mkr. Substansvärdet har ökat med nästan 7 %, vilket är en högre takt än vårt mål avseende EPRA NAV om en årstakt på 10 %. Det visar att vi skapar värde i alla delar av verksamheten – daglig förvaltning, transaktioner och utvecklingsprojekt.

-          Andra kvartalet blev affärsintensivt med många pågående och avslutade transaktioner. Avtal tecknades med NCC om ett gemensamt utvecklingsprojekt i vår fastighet Gårda 16:17 samt förvärv i Mölndals innerstad. Samtidigt förvärvade vi Piren2 på Lindholmen av Skanska och 50 % av fastigheten Merkur på Skeppsbron av Bygg Göta. Säve Depå såldes till Serneke. Försäljningen av blivande byggrätter i Södra Änggården pågick med hög aktivitet och vi har stora förhoppningar att nå överenskommelser med köpare redan i kommande kvartal.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-111222
Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7/7 2017 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 14 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 807 000 kvm till ett värde om 13,4 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.