Beslut om företrädesemission och riktad emission av aktier

Plejd AB (”Plejd”) meddelar idag, den 3 mars 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission och en riktad emission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 28 februari 2017. Företrädesemissionen omfattar högst 1 136 700 aktier till en teckningskurs om 15 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför Plejd cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomförs en riktad emission av 435 000 aktier, motsvarande 6,5 MSEK, till samma teckningskurs. Det totala emissionsbeloppet (företrädesemission och riktad emission) uppgår därmed till cirka 23,6 MSEK. Bolaget avser att på förhand erhålla teckningsförbindelser om ca 5,9 MSEK i företrädesemissionen, vilket i kombination med 6,5 MSEK från den riktade emissionen motsvarar cirka 53 procent av det totala emissionsbeloppet.

Plejd i korthet

Plejd är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolagets ursprung är från marknaden för superyachter där Plejd har utvecklat ett styrsystem för media- och komfortsystem som idag används på några av världens största yachter. Med utgångspunkt från den erfarenhet som Plejd ansamlat från yachtmarknaden har bolaget under de senaste åren utvecklat en produktserie inom smart belysning som riktar sig till en bredare konsumentmarknaden via främst lägenheter och små-hus / villor så väl som kontor och offentliga miljöer. Bolaget lanserade den första produkten i produktserien, dimmern DIM-01, under hösten 2016, vilken har varit slutsåld i flera månader efter lansering.

Motiv för kapitaliseringen

Under 2016 ingick Plejd grossistavtal med de fem ledande elgrossisterna i Sverige vilka tillsammans uppskattas täcka mer än 90 procent av den svenska marknaden samt även stora delar av den övriga nordiska marknaden. Bolaget genomgick en CE-märkningsprocess av dimmern DIM-01 och lanserade dimmern under hösten 2016. DIM-01 har sedan dess varit slutsåld hos elgrossisterna. Bolaget erhöll en rekordorder på cirka 5,5 MSEK från yachtingverksamheten. Bolaget inledde även pilotprojekt inom uppkopplade armaturer med två mindre armaturtillverkare.

Plejd står inför ett år med omfattande aktivitet och bolagets orderbok uppgår till över 8 MSEK att jämföra med 2016 års nettoomsättning på 4,6 MSEK. Orderingången av DIM-01 ökar starkt och bolaget kommer från och med feb 2017 öka produktionstakten för att möta efterfrågan. Inom de närmaste månaderna lanseras även controllern CTR-01 och vriddimmern RTR-01. Därefter planeras för lansering av ytterligare ett flertal produkter under året. Bolaget kommer under 2017 undersöka en expansion till övriga nordiska länder avseende produktserien för smart belysning. Bolaget förväntar sig även kunna utveckla OEM-affären för uppkopplade armaturer ytterligare och nå orderavslut under året.

Den planerade kapitalanskaffningen syftar till att stärka rörelsekapitalet och därigenom säkerställa förmågan till att upprätthålla ett fortsatt högt tempo inom framförallt marknadsbearbetning och produktutveckling. Bolagets styrelse bedömer att det är av strategisk vikt att bolaget inte drabbas av oväntade förseningar som hänförs till bristande finansiella resurser under en period av hög aktivitet i bolaget.

reträdesemissionens erbjudande i sammandrag

 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 10 mars 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 mars 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningsperiod: 17 mars – 10 april 2017.
 • Teckningskurs: 15 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 136 700 aktier motsvarande högst 17 050 500 SEK. Bolaget uppskattar emissionskostnaderna för företrädesemissionen till cirka 1,2 MSEK vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 15,9 MSEK efter avdrag för dessa kostnader.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget avser att på förhand erhålla teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK motsvarande cirka 35 procent av emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan emissionen: 5 683 500 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 85,3 MSEK baserat på teckningskursen 15 SEK.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 mars – 10 april 2017.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i början av maj 2017.
 • Aktiens ISIN-kod: SE0008014476
 • Marknadsplats: Plejds aktie är noterad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagare samt memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Plejds (www.plejd.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Riktad emission

I samband med den planerade företrädesemissionen genomförs en riktad emission om 6,5 MSEK till samma emissionskurs som i företrädesemissionen. Syftet med den riktade emissionen är att skapa en stabil grund för den totala kapitaliseringen och därmed reducera risken för osäkerhet kring bolagets förmåga att ta in det totala kapitalbehovet. Genom en uppdelning av kapitaliseringen i två delar ges möjligheten att på förhand säkerställa en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs, där nivån av teckningsförbindelser beror av mängden tillgängliga teckningsrätter som huvudägare lämnar till teckningsåtagare. Ett alternativ till att göra en riktad emission vore att säkerställa motsvarande belopp genom emissionsgarantier, vilket till sedvanligt arvode på tio procent skulle öka bolagets emissionskostnader med 0,65 MSEK, oavsett företrädesemissionens utfall. Den riktade emissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad krets investerare. Den utspädningseffekt som sker för befintliga aktieägare som en följd av den riktade emissionen uppgår till cirka sex procent, beräknat såsom antalet aktier i den riktade emissionen i förhållande till totalt antal aktier i Plejd efter genomförandet av både företrädesemissionen och den riktade emissionen. Styrelsen har gjort bedömningen att denna utspädningseffekt är acceptabel i förhållande till den lägre risk som befintliga aktieägare exponeras för, och den lägre emissionskostnad som bolaget belastas med, genom att göra en riktad emission istället för en större företrädesemission med motsvarande emissionsgarantier. Teckningskursen i den riktade emissionen bedöms som marknadsmässig mot bakgrund av den förhöjda risk som investerare i den riktade emissionen exponeras för genom att bl.a. inte fått ta del av informationsmemorandum före sitt investeringsbeslut, inte tagit del av bolagets marknadsföring och presentationer under teckningsperioden, i tillägg till den marknadsrisk som föreligger då marknadsklimatet för mindre bolag kan försämras kraftigt fram till den 10 april då teckningsperioden för företrädesemissionen avslutas. De investerare som deltar i den riktade emissionen kommer även att delta i företrädesemissionen samt befinner sig i lock-up till dess att teckningsperioden för företrädesemissionen avslutats. Bolaget har inga emissionskostnader relaterade till den riktade emissionen. Den riktade emissionen är i sin helhet på förhand skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser.

I tabellen nedan presenteras de parter som tecknat i den riktade emissionen.

Namn Antal aktier Summa
Sonny Johansson 200 000 3 000 000
Modelio Equity AB (publ) 153 000 2 295 000
Andreas Bergström 82 000 1 230 000
Totalt 435 000 6 525 000

Informationsträffar

I samband med den planerade emissionen kommer Plejd att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis för besökare och det bjuds på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

14 mars | Jönköping

Plats och tid: Aktiedagen, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Gjuterigatan 5 i Jönköping, kl. 17.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Jonkoping-14mars/

16 mars |Kungsbacka

Plats och tid: Tölö församlingshem, Smidesvägen 34 i Kungsbacka
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Kungsbacka/Lokala-aktiviteter/valkommen-till-aktietraff-med--troax-och3/ alternativt via telefon på 0727-214 292 (Jan Ericsson)

20 mars | Stockholm

Plats och tid: Kvinnokvällen 2017, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A i Stockholm, kl. 19.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Kvinnokvallen-Stockholm-20mars/

22 mars | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18.00
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se

23 mars | Malmö

Plats och tid: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 17.30
Arrangör: Herslow & Partners
Anmälan: Via mail till inbjudan@herslowpartners.se

Projektledare och emissionsinstitut

Plejd har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Babak Esfahani, VD Plejd
Telefon: 0735-322 391
E-post: babak.esfahani@plejd.com

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar