Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Okt - dec 2017 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 933 (2 620) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 805 (-1 287) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 197 (- 1 594) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,027 kr

Antal aktier per 2017-12-31 uppgick till 7 255 200

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)


Jan - dec 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 289 (4 593) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 902 (- 4 001) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 885 (- 4 760) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 kr

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period föregående år) 

För helåret 2017 ökade intäkterna från 4,6 mkr till 30,3mkr vilket främst beror på en stark efterfrågan av bolagets produkter inom affärsområdet smart uppkopplad belysning. Tittar vi på det sista kvartalet för 2017 har omsättningen jämfört med samma period 2016 ökat från 2,6 mkr till 9,9 mkr. Omsättningsökningen startade redan i slutet av oktober 2016 då den första produkten inom ovan nämnda affärsområde lanserades. Den ökade omsättningen får genomslag även på resultat före skatt som vänder från förlust till vinst både för helår 2017 och kvartalet. Helår går från förlust om -4,8 mkr till vinst om 885 tkr och kvartalet från förlust om -1,6 mkr till vinst om 197 tkr. Detta trots att bolaget tydligt kommunicerat att fokus ligger på tillväxt och utveckling av nya produkter. 


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bolaget genomförde en lyckad nyemission om ca 23,6 MSEK efter emissionskostnader, emissionen övertecknades med en täckningsgrad om ca 220%.
 • Bolaget inledde ett samarbete med Sonos för att direkt integrera Bolagets produkter med Sonos serie av smarta högtalare.
 • Bolaget lanserar tre nya produkter, CTR-01, RTR-01 och BAT-01 och har vid utgången av räkenskapsåret totalt fyra lanserade produkter.
 • Bolaget har en mycket lyckad försäljningsutveckling främst inom det nya affärsområdet smart belysning.
 • Bolagets produkter nns installerade i över 17 500 hushåll och Bolaget har över 6 000 installatörskonton.


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Schneider Electric föreslås bli ny storägare genom en nyemission på 64,4 MSEK, deras ägande efter emissionen förväntas uppgå till ca 15%.
 • Pluspole AB förvärvas och Bolaget tillförs ett team av tjugo utvecklingsingenjörer. Genom förvärvet säkerställer bolaget att den viktiga kompetensen kring hårdvaruutveckling är in-house samt att bolaget har resurser för sin expansionsplan framåt.
 • Bolaget ökar produktionskapaciteten genom att tillsammans med Scan l öppna upp ytterligare en fabrik.
 • Bolaget har fem produkter i olika skeden av utveckling för lansering under 2018.
 • Försäljningen fortsätter att öka kraftigt, orderbok och leveranser har redan i mitten av februari passerat den totala nettoomsättningen för 2017. 


Utsikter för 2018

 • Fortsatt stark tillväxt på den svenska marknaden
 • Lansering av minst fem nya produkter
 • Lansering i Norge och Finland
 • OEM spåret kommer att undersökas men prioritet ligger på den egna produktserien 


VD HAR ORDET

Grunden är lagd!

Vilket år minst sagt, vi ökade vår försäljning med ca 600% från föregående år och lyckades dessutom hålla ett positivt resultat på helåret. Försäljningen fortsätter att växa kraftigt och nuvarande orderbok om ca 31 MSEK tillsammans med utförda leveranser i januari uppgår redan till mer än nettoomsättningen under föregående räkenskapsår.

Den kraftiga tillväxten har inneburit stora utmaningar vad gäller leveranser under 2017, men vi lyckades ändå producera och leverera ca 80 000 enheter. Utmaningarna bestod främst i svårigheter att prognostisera försäljningen som vida överträffat förväntningarna. Vi har lagt mycket energi på produktionen under året vilket resulterat i en markant ökning av produktionskapaciteten, detta genom att öppna ytterligare en fabrik tillsammans med Scanfil samt ökat beställningspunkterna på alla komponenter.

Det är viktigt att poängtera att kombinationen av fortsatt kraftig tillväxt, fler produkter och nya marknader medför fortsatta utmaningar i produktionen under första halvan av 2018. Först när alla förändringar är genomförda kan vi göra en korrekt analys av hur produktionsutvecklingen fortskrider, de planerade åtgärderna kommer dock leda till en väsentligt högre produktionstakt andra halvan av 2018.

Vi är mycket glada att Schneider Electric valt att vara med på vår resa som ny storägare i Bolaget, vi ser det som ett kvitto på att vi gör rätt saker. För Bolaget innebär det en ägare där vi ser stora kommersiella, erfarenhetsmässiga och tekniska synergier på både kort och lång sikt. Vi välkomnar Schneider Electric och ser fram emot att ha dem med på vår fortsätta resa mot att utveckla Plejd som varumärke och ledande aktör inom smart uppkopplad belysning.

Förvärvet av Pluspole AB tillför Bolaget ett fantastiskt team bestående av ca tjugo utvecklingsingenjörer. Plejd har alltid haft sin spetskompetens på mjukvarusidan, hårdvara och egna produkter har dock blivit en central del i vårt utbud och det är således av yttersta vikt att vi har den kompetensen i bolaget. Vi växer kraftigt och det är en tuff marknad att hitta duktiga utvecklare så förvärvet ger oss en stark och kompetent hårdvaruavdelning och säkerställer en viktig pusselbit i vår tillväxtresa.

Sedan noteringen för två år sedan har vi kunnat ge alla de investerare som trott på oss från början en fantastisk värdeutveckling, vilket gläder mig oerhört mycket. Vi har bevisat att vår affärsmodell både håller och är väldigt skalbar. Nu blickar vi framåt mot nästa kapitel i vår resa, vi står väl rustade med kapital men framförallt ett fantastiskt team som kommer fortsätta skapa produkter som vi är säkra på kommer ge både våra nuvarande och framtida kunder många leenden. 

Babak Esfahani VD för Plejd AB (publ) 


Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.


Likviditet och finansiering

 • Likviditet vid periodens utgång var 16 765 (5 639) tkr.
 • Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1 533 (1 933) tkr. (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande balansdag föregående år)


Förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.


Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Årsstämma och årsredovisning

Årstämman kommer hållas den 29 mars 2018, Årsredovisningen för 2017 kommer finnas tillgänglig senast tre veckor innan på bolagets hemsida.


Nästa rapport

Delårsrapport Q1, 2018 jan-mars (2018-04-30) 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-28.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar