Bolagets företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om ca 220 procent

Den 10 april 2017 avslutades teckningsperioden i Plejds företrädesemission. Företrädesemissionen om cirka 17 MSEK tecknades till cirka 37,3 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 220 procent. Genom företrädesemissionen emitteras totalt 1 136 600 aktier. Bolaget tillförs cirka 15,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader (cirka 1,2 MSEK). 

I anslutning till företrädesemissionen genomfördes en riktad emission om 435 000 aktier, motsvarande cirka 6,5 MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 7 april 2017. Det totala antalet aktier i Plejd uppgår per idag till 6 118 500 aktier. Efter registreringen av företrädesemissionen kommer antalet aktier uppgå till totalt 7 255 200 aktier.

Genom både företrädesemission och den riktade emissionen tillförs Bolaget totalt ca 22,3 MSEK efter emissionskostnader.

VD Babak Esfahani kommenterar:

- Det är väldigt glädjande att emissionen övertecknades och att så många tror på oss. Med hjälp av kapitalet som emissionerna inbringar står vi väl rustade att hålla ett fortsatt högt tempo med flera planerade produktlanseringar och andra aktiviteter under 2017. Vi upplever att vi har en god möjlighet att inom de närmaste åren etablera en ledande position inom smart belysning i Norden. 

Tilldelning i emissionen

Totalt tecknades företrädesemissionen till cirka 37,3 MSEK. 1 065 935 aktier tilldelas tecknare med stöd av teckningsrätter, viket motsvarar cirka 94 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut under början av nästa vecka (v. 16). Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Plejd uppgår idag till 6 118 500 aktier. Aktiekapitalet uppgår idag till 917 775 SEK. Som ovan nämnts beaktar denna information den nyligen genomförda registreringen av den riktade emissionen hos Bolagsverket. När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Plejd uppgå till 7 255 200 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 088 280 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (”Betald Tecknad Aktie”) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske under första halvan av maj 2017.

Projektledare vid emissionen

InWest Corporate Finance var Plejds projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK agerade emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-12.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar