Delårsrapport kvartal ett 2018

Jan - mars 2018 (Första kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 415 (6 291) tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 235 (638) tkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 343 (106) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32kr

Antal aktier per 2018-03-31 uppgick till 7 255 200

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år) 


Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Vid årsstämman som hölls i slutet av mars beslutades om en riktad nyemission om 1,9 milj aktier totalt fördelat om 1,4 milj till Schneider Electric SAS mot kontant betalning om 64,4 msek och resterande 0,5 milj aktier mot kvittning till Pluspole Holding AB för förvärvet av Pluspole AB.
  • Upprampningen i fabrik fortgår enligt plan och förväntas under kvartal två vara i fas med efterfrågan. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolagets expansion till Norge har påbörjats med att registrera Plejd A/S som norskt bolag och att anställa en Country Manager. 


VD HAR ORDET

Vi fortsätter att verkställa vår strategi om tillväxt, vi ser en kraftig försäljningsökning på bolagets produkter inom smart belysning där försäljningen nästintill fördubblats mot föregående kvartal.

Produktionskapaciteten har under april kommit i fas med orderingången och anses för tillfället inte vara ett bekymmer för våra etablerade produkter. Kraftig tillväxt och introduktion av kommande produkter på marknaden gör att produktionen förväntas vara en fortsatt utmaning, vi jobbar därför ständigt med att ligga steget före.

Vi välkomnar Schneider Electric som ny industriell storägare i Bolaget och ser fram emot att ha dem med på vår resa. Vi välkomnar även teamet från Pluspole AB som markant stärker vår kapacitet inom produktutveckling.

Vår satsning på den norska marknaden har påbörjats och processen att registrera Plejd A/S som ett nytt dotterbolag är i full gång. En erfaren Country Manager förväntas tillträda i maj och vi ställer ut på Eliaden, den största branschmässan i Norge, 29-31 maj 2018. Med hänsyn till att det är en uppstartsfas med anpassning av marknadsmaterial och bearbetning av nya grossister förväntas försäljningen i Norge dra igång andra halvan av 2018. Vidare satsning och expansion är att ta oss in på den nska marknaden, detta förväntas ske under senare delen av året.

Efter en bra start på året ser vi fram emot kommande månader med goda möjligheter till kraftig tillväxt bestående av både nya produkter och marknader.

Babak Esfahani VD för Plejd AB (publ) 


Utsikter för 2018

  • Bolaget har som primärt mål för 2018 att växa i nettoomsättning, ta viktiga marknadsandelar samt lansera ytterligare ca fem produkter. Bolaget planerar även att expandera till Norge och Finland under året.
  • Bolaget lämnar inga prognoser.


Finansiella mål

  • Bolaget har de kommande tre åren tillväxt som främsta mål. Styrelsen och ledningen är övertygade om att vi skapar störst värde för våra aktieägare genom att initialt fokusera på tillväxt och att därigenom ta viktiga marknadsandelar.


Likviditet och finansiering

  • Likviditet vid periodens utgång var 16 384 (4 304) tkr.
  • Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1 133 (2 833) tkr. 

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande balansdag föregående år)


Redovisningsprinciper

  • Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.


Revisors utlåtande angående delårsrapporten

  • Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Nästa rapport

  • Delårsrapport kvartal 2, 2018 april-juni (2018-07-31) 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-23.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar