Kommuniké från årsstämma i Plejd AB den 29:e mars 2018

På Plejd AB:s årsstämma i Göteborg den 29 mars 2018 togs följande enhälliga beslut:

 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning. 

 • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning. 

 • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 • Beslutades att ingen utdelning skall ske.

 • Beslutades om att utge styrelsearvode om två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades även att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Beslutades om att välja Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Fia Holmström, Nico Jonkers, Gustav Josefsson och Bengt Nilsson som styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande. Beslutades om att välja RSM Göteborg Kommanditbolag som revisorsbolag intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

 • Beslutades om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med styrelsens förslag till arbetsordning.

 • Beslutades om att genomföra en riktad nyemission av aktier till Schneider Electric Industries SAS (”Schneider Electric”) mot kontant betalning. Emissionen ska uppgå till högst 1 400 000 aktier till en teckningskurs om 46 SEK, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med högst 210 000 SEK. Genom emissionen tillförs Plejd högst 64 400 000 SEK. Beslutet tog i enlighet med beslutsförslaget inför stämman.

 • Beslutades om att förvärva samtliga aktier i Pluspole AB genom en riktad nyemission av aktier till Pluspole Holding AB. Emissionen ska uppgå till högst 500 000 aktier till en teckningskurs om 46 SEK, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med högst 75 000 SEK. Genom emissionen tillförs Plejd högst 23 000 000 SEK. Pluspole Holding AB ska äga rätt att erlägga betalning för aktier som de tecknar och tilldelats genom kvittning av fordran som Pluspole Holding AB har mot Plejd med anledning av Plejds förvärv av Pluspole AB. Beslutet togs i enlighet med beslutsförslaget inför stämman.

 • Beslutades om att genomföra en riktad nyemission av högst 200 000 teckningsoptioner i enlighet med beslutsförslag inför stämman.

 • Beslutades om att ändra säte i bolagsordningen till Mölndals kommun med möjlighet till stämma i Göteborgs kommun.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar