PLEJD AB: Kommuniké från gårdagens årsstämma

På Plejd AB:s årsstämma i Göteborg den 28 februari 2017 togs följande enhälliga beslut:

  • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning. 
  • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning. 
  • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  • Beslutades om att utge styrelsearvode om två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades även att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  • Beslutades om att välja Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Mats Enegren, Alexander Hellström och Bengt Nilsson som styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande. Beslutades om att välja RSM Göteborg Kommanditbolag som revisorsbolag intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

  • Beslutades om att tillsätta en valberedning inför årsstämman 2018 i enlighet med styrelsens förslag till arbetsordning, bilaga 2.

  • Beslutades om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 2 000 000 st. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske mot apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemissionen beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

  • Beslutades att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i åsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information

Pär Källeskog

Styrelseordförande, Plejd AB

Telefon: 070 835 39 06

E-post: par.kalleskog@parsight.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-01.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar