Schneider Electric investerar 64,4 MSEK i Plejd AB

Styrelsen för Plejd AB (“Plejd”) har beslutat att föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, uppgående till totalt 1,9 miljoner aktier. Den riktade nyemissionen riktas till Schneider Electric Industries SAS (“Schneider Electric”) om högst 1,4 miljoner aktier mot kontant betalning. Förvärv av Pluspole AB (“Pluspole”) föreslås genom kvittning av totalt 0,5 miljoner aktier till Pluspole Holding AB. Pris per aktie föreslås vara 46 SEK, baserat på ett 30 handelsdagars volymvägt snitt under perioden 2017-12-20 t.o.m. 2018-02-01. Plejd kommer tillföras maximalt 63,9 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,5 MSEK. Totalt antal aktier i Plejd efter nyemissionen uppgår till maximalt 9 155 200. Styrelsen föreslår att beslut tas på ordinarie bolagsstämma 2018, och kallelsen förväntas komma i ett separat PM inom två veckor.

Motiv och bakgrund för riktad emission till Schneider Electric 

Plejd har under det gångna året erhållit ett mycket fint mottagande från marknaden för Bolagets belysningsserie. Dessa produkter har sedan lansering haft en god försäljningsutveckling, där Bolaget haft utmaningar att tillverka i takt med ökad efterfrågan. Bolagets framgång har uppmärksammats av ett flertal större industriella aktörer, varav Schneider Electric är en av de mer tongivande aktörerna. Schneider Electric är en världsledande aktör inom energihantering och automation och omsätter cirka 25 miljarder euro och har närmare 144 000 anställda världen över. 

Sedan hösten 2017 har Plejd och Schneider Electric fört en dialog kring olika former för samarbete. Båda bolagen ser tydliga kommersiella synergier i ett samarbete. Schneider Electric bedömer att Plejds teknik har stora fördelar inom såväl smart belysning som för andra produktområden, medan Plejd ser stora fördelar i Schneider Electrics marknadsledande position med global räckvidd och omfattande distributionskapacitet. Schneider Electric har en synnerligen stark position inom den nordiska professionella marknaden för energihantering och automation, vilket är den marknad som Plejd verkar på. 

Bolaget går nu i nästa tillväxtfas med Schneider Electric som ny industriell storägare. Efter att den riktade nyemissionen genomförts kommer Schneider Electric inneha cirka 15 procent av aktiekapitalet i Plejd. Schneider Electric kommer framöver även att få en plats i Plejds styrelse. 

Motiv och bakgrund till förvärv av Pluspole AB 

Pluspole AB, som är ett helägt dotterbolag till Pluspole Holding AB, har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med Plejd har utvecklat hårdvaran. Plejd känner väl till Pluspole och bolagens kontor återfinns idag även i samma fastighet. Pluspoles verksamhet har under de senaste åren till avsevärd del fokuserat på Plejds hårdvaruutveckling. Som en konsekvens därav är båda bolagen mycket väl förtrogna med varandra, vilket ökar sannolikheten för en lyckad integration av båda bolagens verksamheter. 

Genom Plejds förvärv av Pluspole tas ett stort kliv avseende Bolagets utvecklingsresurser och Bolaget erhåller en mycket kompetent och erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden som Plejd verkar inom. Bolaget planerar nu att utöka produktportföljen markant varvid hårdvaruutveckling blir en framtida nyckelkompetens som Bolaget anser är av stor strategisk betydelse att ha “in-house”. 

Pluspole är idag ett lönsamt konsultbolag som under 2017 omsatte cirka 13,8 MSEK och ett resultat efter skatt om cirka 2,8 MSEK. Bolaget har maskiner och inventarier värda cirka 3,6 MSEK. Förvärvet sker genom kvittning om totalt 0,5 miljoner aktier motsvarande en köpeskilling på ca 23 MSEK till teckningskursen 46 SEK. Det motsvarar ett P/E-tal på cirka 8,2 baserat på 2017 års resultat. 

Genom förvärv av Pluspole tillförs Plejd cirka 20 utvecklingsingenjörer. Pluspole har under 2017 även startat upp en egen produktionslina för prototyper och mindre serier vilket ger Plejd än ökad flexibilitet och snabbhet i produktutveckling och produktionsoptimering. 

Pluspole Holding AB har ingått en lock-up avseende aktierna i den riktade emissionen vilket innebär att Pluspole Holding AB inte får avyttra några av dessa aktierna under de första två åren. Under det tredje året får Pluspole Holding AB avyttra en tredjedel av aktierna och från och med det fjärde året är aktierna fullt överlåtbara. 

Plejd har ingått ett föravtal med Pluspole Holding AB om förvärvet av Pluspole AB. Delphi Advokatbyrå har använts som Plejds juridiska rådgivare i samband med förvärvsprocessen. 

Inräknat tidigare innehav blir Pluspole Holding AB ny storägare i Plejd med totalt ca 7,9% av aktiekapitalet efter emissionen.

VD Babak Esfahani kommenterar 

Det gläder mig att vi har kunnat erbjuda stora aktieägarvärden sen vi noterades som bolag under april 2016. Det värde vi skapat kommer från vår förmåga att som team skapa fantastiska produkter på en enorm marknad som befinner sig i ett teknikskifte. Vi har med 2017 bakom oss lyckats ta en mycket stark position på den svenska marknaden med våra första produktlanseringar men framförallt har vi tagit en mycket stark teknisk position som ger oss stora konkurrensfördelar och möjligheten att kraftigt skala upp vår affär med fler produkter och marknader framöver. Vi har redan på kort tid byggt upp ett starkt varumärke i Sverige och vi ser nu fram emot att bygga vidare på detta.

Vi har lagt grunden väl men nu krävs en ny bolagskostym för resan vi ser framför oss. Att få med oss Schneider Electric som en ny industriell storägare ser vi som ett starkt kvitto på att vi hittills gjort saker rätt och att vi är väl positionerade även i framtiden. Vi hoppas att tillsammans med Schneider Electric fortsätta att utveckla Plejd som en marknadsledande aktör inom smart belysning och hemautomation. 

Förvärvet av Pluspole ger oss ett fantastiskt team som vi har jobbat nära med i utvecklingen av våra produkter. Hårdvara har snabbt blivit en kärnkompetens för bolaget och vi anser det vara av största strategiska vikt att säkerställa att den kompetensen är “in-house” för den resa vi nu ser framför oss. Vi välkomnar dom varmt som del av Plejd. 

Genom dessa två nyckelaffärer anser jag att vi står väl positionerad med kapital men framförallt team och ledning som jag hoppas skall skapa stora aktieägarvärden de närmaste åren. 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-09.

Om oss

Plejd utvecklar och säljer styrsystem för underhållning och komfortelektronik. Plejd ger konsumenten möjlighet att styra och automatisera hela sin elektroniska omgivning såsom ljud & bild, belysning, säkerhet, klimat, media etc. från sin smartphone.

Prenumerera

Dokument & länkar