Kallelse till årsstämma i Pomegranate Investment AB

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON

Aktieägarna i

Pomegranate Investment AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2017 klockan 15.00

på Advokatfirman Vinges kontor, Norrlandsgatan 10, Stockholm

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2017, och

dels   senast den 9 maj 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. Anmälan ska göras skriftligen via e-post till agm@pomegranateinvestment.com, skriftligen till bolagets adress Pomegranate Investment AB, Hovslagargatan 5 3tr, 111 48 Stockholm eller per telefon till +46 8 545 015 50. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare eller biträden. Om en aktieägare företräds av ombud ska till anmälan bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 9 maj 2017, och aktieägare som önskar genomföra sådan inregistrering bör därför begära sådan hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 11. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisorsarvoden;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter;
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 15. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisorsarvoden (ärende 11)

Aktieägare representerade 7,2 % av utestående aktier i bolaget föreslår att årlig ersättning till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 euro samt 10 000 euro till styrelsens ordförande. Arvode ska kunna faktureras genom bolag på ett för Pomegranate Investment kostnadsneutralt vis.

Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter (ärende 12) 

Aktieägare representerade 7,2 % av utestående aktier i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter (ärende 13)

Aktieägare representerade 7,2 % av utestående aktier i bolaget föreslår att Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Mohsen Enayatollah, Nadja Borisova och Igor O. Gorin omväljs till styrelseledamöter samt att Per Brilioth omväljs till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av 12 § i bolagsordningen så att den erhåller följande lydelse:

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 maj – 30 april.

Beslutet är villkorat av att nödvändiga tillstånd för ändringen erhålls från Skatteverket.

Övrigt

Beslut enligt punkt 14 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

________________________

Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslaget enligt punkt 14 kommer att hållas tillgängliga från och med den 24 april 2017 hos bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

________________________

Stockholm i april 2017

Pomegranate Investment AB (publ)

Styrelsen


This communication may not be distributed in the United States or to any “U.S. person”, including any U.S. citizen or permanent resident (‘green card holder’) or any entity organised in the United States, whether located inside or outside the United States. Pomegranate shares represent an investment in Iran that is not suitable for U.S. persons.

Prenumerera

Dokument & länkar