Ponderus Technology AB innehar omkring 65,6 procent av aktierna i Technology Nexus AB (publ) och förlänger anmälningsperioden ytterligare

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till Amerikas Förenta Stater, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Japan eller Sydafrika.

Enligt reglerna om budplikt i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden offentliggjorde Ponderus Technology AB (“Ponderus Technology”) den 3 april 2009 ett kontanterbjudande till övriga aktieägare i Technology Nexus AB (publ) (“Nexus”) om att överlåta samtliga sina aktier i Nexus till Ponderus Technology (”Erbjudandet”). Under den initiala samt den förlängda anmälningsperioden, som löpt från och med den 28 april 2009 till och med den 4 juni 2009, har Erbjudandet accepterats av innehavare till 567.810 aktier i Nexus, motsvarande omkring 11,9 procent av aktierna och rösterna i Nexus. Ponderus Technologys totala innehav av Nexus-aktier, innefattande aktier som omfattas av gjorda accepter av Erbjudandet samt aktier som förvärvats på annat sätt än genom Erbjudandet, uppgick vid den förlängda anmälningsperiodens utgång till 3.137.058 aktier i Nexus, motsvarande omkring 65,6 procent av aktierna och rösterna i Nexus. För att erbjuda aktieägare i Nexus som ännu inte accepterat Erbjudandet möjlighet att delta i Erbjudandet har Ponderus Technology beslutat att ytterligare förlänga anmälningsperioden till och med den 30 juni 2009 klockan 17.00. Redovisning av likvid till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden med slut den 4 juni beräknas påbörjas omkring den 12 juni 2009. I ett pressmeddelande den 7 maj 2009 rekommenderade intresseorganisationen Aktiespararna sina medlemmar att acceptera Erbjudandet. Den 28 april 2009 offentliggjorde Nexus styrelse sitt uttalande avseende Erbjudandet. Uttalandet har skickats till direktregistrerade aktieägare i Nexus och finns tillgängligt på www.fi.se, www.carnegie.se, och http://nordic.nasdaqomxtrader.com/trading/equities/PonderusTechnology. Som tidigare meddelats avser Ponderus Technology att verka för att Nexus-aktien avnoteras från OMX förutsatt att sådan avnotering kan ske i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Om Ponderus Technology blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Nexus kan Ponderus Technology komma att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Nexus i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Ponderus Technology kan även komma att förvärva ytterligare aktier i Nexus på marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar