Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Fortsatt lönsam tillväxt – utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien

Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter till 326,8 Mkr, vilket är 13% högre än motsvarande kvartal året innan. Totalt för första halvåret ökade intäkterna med 15% till 669,2 Mkr. Den största relativa tillväxten har skett inom Poolia Tyskland och vårdbolaget Dedicare, medan den svenska verksamheten har vuxit mest i absoluta tal.

Koncernens rörelseresultat blev för kvartalet 16,1 Mkr och för första halvåret sammantaget 37,5 Mkr. Därmed ligger resultatet kvar på samma nivå som förra året. I 2006 års siffror ligger dock en upplöst reservering från avvecklingen av tidigare icke-kärnverksamhet i Tyskland. Den tyska verksamheten har klarat att bära sin del av kostnaderna för den intensifierade satsningen på nyetableringar, medan lönsamheten i Storbritannien ännu inte är tillfredsställande. Rörelsemarginalen för koncernen blev för kvartalet 4,9% och för halvåret 5,6%.

Koncernens största enhet Poolia Sverige växte under kvartalet med 19% till 190,1 Mkr. Samtliga regioner och yrkesområden växte, med den starkaste tillväxten i regionerna utanför Stockholm. Lönsamheten är god inom samtliga områden och rörelseresultatet uppgick för andra kvartalet till 18,9 Mkr vilket motsvarar en marginal på 9,9%.

Övriga Norden (Finland och Danmark) hade under kvartalet intäkter om 9,4 Mkr vilket är lägre än förra året. Största delen av denna minskning beror på att Poolias dåvarande verksamhet i Norge, som avvecklades senare under 2006, ligger med i andra kvartalets siffror. Lönsamheten för Övriga Norden låg under kvartalet på 2,1%. Under perioden har José Majanen utsetts till ny chef för Poolia Finland.

I Tyskland ökade intäkterna med 60% till 17,0 Mkr. Om den tidigare icke-kärnverksamheten, som inte längre finns kvar i bolaget, exkluderas var tillväxten under kvartalet 89%. Alla orter växte med den starkaste utvecklingen i München. Rörelseresultatet blev 1,7 Mkr inklusive kostnader för två kontor under uppbyggnad, motsvarande en marginal på 10,0%. Därmed har kärnverksamheten i Tyskland vuxit kraftigt sedan omstruktureringen i början av 2006, och visat god lönsamhet två kvartal i rad.

Poolia Storbritannien hade under kvartalet intäkter på 72,2 Mkr vilket är lägre än förra året. Vi har här valt att lämna ett antal affärer inom banksektorn, där ett utökat användande av underleverantörer lett till stor prispress. I Storbritannien har vi fem kontor under uppbyggnad, och kostnaderna för denna satsning bidrog till ett negativt rörelseresultat för kvartalet. Verksamheten på det största kontoret i London/Holborn genererar vinst men denna täcker inte fullt ut kostnaderna för nyetableringarna. Ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten i Storbritannien är under genomförande.

Verksamheten inom Dedicare (fd Poolia Vård) har utvecklats väl, med den starkaste tillväxten i Sverige, och ökade sina intäkter under kvartalet med 53% till 38,1 Mkr. Rörelsemarginalen blev 6,8%.

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar