Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

VD har ordet

Årets andra kvartal har fortsatt att utvecklas positivt för bemanningsbranschen. Poolia är fokuserade på att hyra ut och rekrytera kvalificerade tjänstemän och trots att tjänstemannasegmentet normalt sett ligger lite efter utvecklingen inom t ex Industri & Lager så ser vi redan en tydlig uppgång i såväl antal förfrågningar som nystartade uppdrag.

Kvartalsperioden april-juni

 • Intäkterna uppgick till 334,6 (324,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (4,9) MSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (5,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (3,9) MSEK, motsvarande 0,00 (0,23) SEK per aktie
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,5 (7,4) MSEK

  

Delårsperioden januari-juni

  Viktiga händelser under kvartalet

   • Förvärv av Utvecklingshuset, bolag inom omställning
   • Lansering av nytt marknadskoncept, Poolia Quality
   • Poolia växer igen, rustar för framtiden

   VD har ordet

   Årets andra kvartal har fortsatt att utvecklas positivt för bemanningsbranschen. Poolia är fokuserade på att hyra ut och rekrytera kvalificerade tjänstemän och trots att tjänstemannasegmentet normalt sett ligger lite efter utvecklingen inom t ex Industri & Lager så ser vi redan en tydlig uppgång i såväl antal förfrågningar som nystartade uppdrag. I takt med att marknaden förbättras har vi under kvartalet satsat stort på nyrekryteringar av innepersonal samt marknadsaktiviteter vilket på kort sikt påverkar kostnadsmassan negativt. Dessa investeringar kommer från och med tredje kvartalet att ge avkastning i såväl volymökningar som rörelseresultat.

   Det är särskilt roligt att konstatera att området Rekrytering går starkt framåt och utgör under andra kvartalet 8% av koncernens omsättning. Vi är beroende av en stark rekryteringsaffär för att stärka marginalerna. Det är vår bedömning att den utveckling som vi nu ser kommer att fortsätta även under tredje kvartalet vilket tyder på en fortsatt positiv trend för Poolia.

   På hyrsidan har marginalerna pressats under de senaste kvartalen främst orsakat av priskonkurrens. För att nå de långsiktiga lönsamhetsmålen kommer vi att fortsätta arbetet med att effektivisera verksamheten och de interna processerna.

   I april förvärvade vi Utvecklingshuset som är ett bolag verksamt inom området Omställning. Det är ett nytt affärsområde för Poolia Sverige sedan hösten 2009 och målet är att kunna ge våra kunder ett rikstäckande erbjudande inom området. Förvärvet utökar Poolias kompetens och breddar erbjudandet till marknaden i syfte att kunna möta våra kunders behov i olika faser och cykler.

   Under kvartalet har vi lanserat Poolia Quality, symbolen för vårt fokus på att fortsätta erbjuda våra kunder högsta kvalitet.

   Johan Eriksson

   VD och koncernchef

   • Intäkterna uppgick till 642,9 (677,7) MSEK
   • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (23,3) MSEK
   • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (24,5) MSEK
   • Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (17,4) MSEK, motsvarande 0,03 (1,00) SEK per aktie
   • Delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -10,5 (6,2) MSEK
   • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 45,5% (50,0) och koncernens eget kapital per aktie var 11,27 (13,39) SEK

   Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering, uthyrning och omställning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Genom dotterbolaget Dedicare är Poolia dessutom verksamt inom vårdbemanning i Norge. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

   Taggar:

   Om oss

   Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.