Delårsrapport för perioden 1 januari 1999 - 30 september 1999

Delårsrapport för perioden 1 januari 1999 - 30 september 1999 * Omsättningen under perioden januari - september 1999 ökade med 97% till 321,4 MSEK * Resultat före skatt uppgick till 17,1 MSEK (16,5 MSEK) och rörelse- resultatet till 9,2 MSEK (15,4 MSEK) * Vinst per aktie uppgick till 2,11 SEK (2,28 SEK) * POOLiA fortsätter att ta marknadsandelar, fyra nya lokalkontor har öppnats under tredje kvartalet. * Bolagets plan för helåret 1999 ligger fast och bedömningen är att POOLiA under innevarande år har goda förutsättningar att visa en högre omsättningstillväxt än branschen i övrigt med god lönsamhet Omsättning Omsättningen för perioden januari - september 1999 ökade med 97% till 321,4 MSEK (163,3 MSEK). Personaluthyrning växer snabbt och är det fortsatt dominerande tjänsteområdet. Största tillväxten uppvisar Personalentreprenad, men fortfarande från en låg nivå. De yrkesområden inom Personaluthyrning som växer snabbast är Industri och Kontor och dessa båda svarar tillsammans för drygt en fjärdedel av omsättningen inom tjänsteområdet. I absoluta tal uppvisar dock yrkesområdet Ekonomi den största omsättningsökningen. Tillväxten har i sin helhet skett organiskt. Resultat Resultatet före skatt uppgick för perioden januari - september till 17,1 MSEK (16,5 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 9,2 MSEK. Motsvarande siffra för föregående år var 15,4 MSEK inkl realisationsvinst om 2,2 MSEK avseende försäljning av dotterbolaget Poolia Utbildning AB. Koncernens finansnetto uppgick för perioden till 7,9 MSEK (1,1 MSEK). Huvuddelen förklaras av en vinst vid aktieförsäljning till personalen med 6,3 MSEK (1,8 MSEK). Försäljningen avser aktier i Poolia Sverige AB. Under april har samtliga personalaktier bytts mot aktier i Poolia AB. Bolagets strategi att öka tjänsteutbudet innebär att framför allt andelen Kontor och Industri ökar, medförande något lägre marginal. Under hösten har den omfattande geografiska satsningen startat med nya lokalkontor i Sverige. Under året har dessutom extra resurser satsats på marknadsföring för att stärka varumärket samt nya kontorslokaler. Tredje kvartalet Omsättningen för tredje kvartalet 1999 uppgick till 110,5 MSEK (56,3 MSEK), en tillväxt på 96%. Resultatet före skatt för motsvarande period uppgick till 4,7 MSEK (4,8 MSEK) och rörelseresultatet till 3,7 MSEK (5,0 MSEK). Under tredje kvartalet har lokalkontor öppnats i Linköping, Eskilstuna, Uppsala och Södertälje. Viktiga händelser efter periodens utgång I början av oktober förvärvades verksamheten i stockholmsbaserade Intor AB (c:a 100 anställda), med personal-uthyrningsverksamhet inom yrkesområdet Industri, samt bolaget C och C Personaluthyrning AB(c:a 60 anställda) med personaluthyrningsverksamhet i Jönköping och Nässjö. POOLiA har även startat verksamhet inom yrkesområdet Juridik, samt etablerat ytterligare fem lokalkontor i Sverige. Enligt besked från SPP kommer POOLiA att få en återföring av pensionsmedel på cirka 3,7 MSEK. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid tredje kvartalets slut till 97,2 MSEK (0,1 MSEK). Soliditeten uppgick till 61% (30%). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden januari - september till 14,5 MSEK (4,4 MSEK). Detta avser främst utrustning av nya lokaler dit verksamheten i Stockholm flyttade i maj 1999 om 6,6 MSEK samt nytt affärssystem som satts i drift under oktober 1999 om 5,8 MSEK. Medarbetare Antal anställda har under perioden januari - september i genomsnitt uppgått till 936 personer (407 personer). Per den 30 september uppgick antal anställda till 1.851 personer (717 personer). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedan den 1 september 1999 övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0,2 MSEK och resultatet före skatt till 10,5 MSEK. Resultatet härrör sig från tidigare verksamhet i ett dotterbolag, vilket under augusti fusionerats med moderbolaget. Marknad Den totala omsättningen för branschen avseende första halvåret uppgick enligt branschför-bundet till 2 033 MSEK (1 219 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 67%. POOLiAs marknadsandel uppgick till 10,4% (8,8%). POOLiAs marknadsandel avseende tjänsteområdet Personaluthyrning uppgick första halvåret 1999 till 11,1%, Rekrytering till 14,7% och Personalentreprenad till 0,5%. Utsikter för 1999 Bolagets plan för helåret 1999 ligger fast och bedömningen är att POOLiA under innevarande år har goda förutsättningar att visa en högre omsättningstillväxt än branschen i övrigt med god lönsamhet. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 1999 offentliggörs den 21 februari 2000. Stockholm den 18 november 1999 Björn Örås VD Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Björn Örås, VD, tel 08- 555 650 14, mobil 073-944 50 14 Göran Lide, Controller tel 08-555 650 06, mobil 073-944 50 06 POOLiA är en av de ledande aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Verksamheten inbegriper tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering och Personalentreprenad. Inom respektive tjänsteområde är verksamheten indelad i yrkesområdena Ekonomi, Teknik, Kontor, Juridik, Industri samt Sälj och Marknad. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar