Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 2

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2012. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast torsdagen den 19 april 2012.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm

Anmälan kan också göras per
telefon:   08-555 650 33
e-post:    tarja.roghult@poolia.com

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 19 april 2012.

Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,43 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 30 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolia valberedning föreslår omval av ledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Dag Sundström, Håkan Winberg och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.com från den 30 mars 2012.

För mer information, kontakta:
Monika Elling, VD/Koncernchef, tfn: 08 – 555 650 60, 070 – 512 02 01

 

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera