Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2012

 

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Dag Sundström, Håkan Winberg och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Björn Örås omvaldes till styrelsens ordförande.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,43 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 30 april 2012. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 4 maj 2012.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 300 000 kronor, att fördelas med 600 000 kronor till styrelseordföranden och 175 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. 

Överlåtelse av egna aktier
Stämman beslöt i enlighet styrelsens förslag att överlåta 24 aktier i Poolia Executive Search AB till dotterbolagets VD, Maria Eriksson, vilket är 2,4% av antalet aktier i bolaget.

 

För mer information, kontakta:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Monika Elling, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera