Poolia fortsätter att växa med lönsamhet

Pooliakoncernen hade under tredje kvartalet intäkter på 328,6 Mkr, vilket är en ökning med 9% jämfört med samma period året innan. Totalt för niomånadersperioden ökade intäkterna med 12% till 988,7 Mkr. Liksom kvartalet innan skedde den största procentuella tillväxten inom Poolia Tyskland och inom vårdbolaget Dedicare.

Rörelsemarginalen blev för kvartalet 5,9% vilket är något lägre än förra året. Även detta kvartal påverkas dock jämförelsen av den under 2006 upplösta reserven för avveckling inom den tyska verksamheten. Totalt för niomånadersperioden blev rörelsemarginalen 5,8%, och de högsta marginalerna återfinns inom verksamheterna i Sverige, Tyskland och Dedicare. De koncerngemensamma kostnaderna har ökat jämfört med föregående år, delvis som en följd av ökade centrala kostnader för att stödja verksamheterna utanför Sverige, delvis som en följd av det nyligen genomförda vd-bytet. Johan Eriksson tillträdde som Poolias vd och koncernchef den 1 oktober.

Poolia Sverige hade under kvartalet en tillväxt på 7% till 173,5 Mkr. Den minskade tillväxttakten jämfört med första halvåret beror främst på lägre intäkter för verksamheterna i Stockholm och Region Öst. Vi vidtar nu åtgärder dels för att öka säljkraften i hela Sverigeorganisationen, och dels för att stabilisera personalomsättningen inom IT-verksamheten i Stockholm. Lönsamheten fortsatte att vara god under kvartalet och rörelsemarginalen blev 9,2%.

Övriga Norden (Finland och Danmark) hade under kvartalet intäkter om 8,4 Mkr vilket är lägre än förra året. Detta beror dock delvis på att Poolias dåvarande verksamhet i Norge, som avvecklades senare under 2006, ligger med i tredje kvartalets siffror 2006. I Danmark är kandidatsituationen fortsatt svår vilket påverkat uthyrningsverksamheten negativt. Rekryteringsdelen visade däremot tillväxt. Rörelsemarginalen för Övriga Norden blev under kvartalet negativ.

Poolia Tyskland fortsätter sin positiva utveckling och växte under kvartalet med 113% till 19,8 Mkr. För jämförbara enheter var tillväxten 118% och alla orter, både nyetablerade och mogna verksamheter, ökade sina intäkter under kvartalet. Även lönsamhetsmässigt fortsatte den positiva trenden och rörelsemarginalen för kvartalet blev 10,6%.

I Storbritannien blev intäkterna för kvartalet 73,7 Mkr vilket är lägre än motsvarande period förra året. Rörelsemarginalen för kvartalet blev 0,0%. Processen med att minska andelen prispressade underleverantörskontrakt inom banksektorn har fortsatt även detta kvartal. Det tidigare utannonserade besparingsprogrammet, omfattande 5 Mkr på årsbasis, har genomförts och alla kostnader i samband med detta har tagits under tredje kvartalet.

Dedicare (fd Poolia Vård) fortsatte att utvecklas väl, både inom läkar- och sjuksköterskeverksamheten, och ökade sina intäkter under kvartalet med 74% till 53,2 Mkr. Rörelsemarginalen blev 9,6% vilket är den högsta kvartalssiffran någonsin för vårdverksamheten.

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar