Positivt resultat i alla länder

  • Intäkterna för Poolia uppgick till 276,7 (283,6) MSEK, en minskning med -2,4%, i lokal valuta motsvarande -2,6%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 (10,4) MSEK och rörelsemarginalen 1,0% (3,7).
  • Resultatet före skatt uppgick till 2,5 (10,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (7,2) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (0,44) SEK
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 9,4 (7,4).
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 35,4% (35,6) och koncernens eget kapital per aktie var 6,66 (8,42) SEK

VD har ordet – ”Positivt resultat i alla länder”

Strategiskt jobbar vi vidare mot målet att vara det självklara valet på tjänstemannasidan. Vi arbetar med hela HR-kedjan; anställa (permanent eller tillfälligt), utveckla och omställa.

Poolia Sverige uppvisar en rörelsemarginal på 1,9% (6,1). En betydligt högre lönsamhet behövs. En ny organisation håller på att implementeras där ledstjärnorna är närhet till kund, decentralisering och resultatenheter med helhetsansvar från försäljning till rörelseresultat. Vi bryter ut ett bolag för Storvolymkunder, där egna leveransresurser finns i Stockholm och dedikerade resurser i resten av landet. I Stockholm delar vi upp den resterande hyraffären i fyra branschbolag. Med dessa förändringar vill vi ytterligare öka vårt fokus externt och uppnå högre lönsamhet.

Resultatet i Poolia Storbritannien på 0,4 MSEK (-1,3 MSEK) visar effekten av det kraftiga kostnadsbesparingsprogram som har genomförts. Under det andra kvartalet flyttar vi till ett nytt kontor, med stor flexibilitet och en beräknad årlig besparing på ca 2 MSEK. I det andra kvartalet kommer Storbritannien att belastas med flyttkostnader och dubbla hyreskostnader på ca 1 MSEK. Vi jobbar vidare med att nå långsiktig god lönsamhet.

Poolia Tyskland utvecklas enligt plan med ett rörelseresultat på 0,7 MSEK (1,8) MSEK. Jämförelsetalen innehåller mycket låga operativa kostnader då flera kontor hade en hög omsättning av personal föregående år. Omsättningsutvecklingen är i linje med föregående år. Rekryteringsomsättningen visar en positiv trend.

Poolia Finland forsätter på den inslagna vägen, tar marknadsandelar och växer i omsättning såväl som i resultat. Omsättningstillväxten uppgår till 13% och rörelse-marginalen till 7,0 % (7,1).

Vi fortsätter att jobba med de centrala kostnaderna och uppvisar en minskning för perioden till 3,1 (4,4) MSEK.

Rörelseresultatet för koncernen på 2,8 (10,4) MSEK är lågt, och speglar effekten av det strukturarbete vi gemomför med mål att få en betydligt ökad tillväxt och ökad rörelsemarginal på lång sikt.

Monika Elling

För mer information, kontakta:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070 526 79 97
Monika Elling, VD och koncernchef, tfn: 070 512 02 01

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Taggar:

Om oss

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar