PTS avbryter auktionsprocessen i 700 MHz-bandet

Regeringen har i dag beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018.

Genom detta beslut upphävs regeringsbeslutet från 2014 om att frigöra frekvensutrymmet för annan användning från och med 1 april 2017. Eftersom Post- och telestyrelsens (PTS) planerade auktion i 700 MHz-bandet omfattar delar av detta frekvensutrymme har PTS i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen.

Auktionen skulle ha startat den 1 december 2016.

Uttalande från PTS tillförordnade generaldirektör Catarina Wretman:

– Till följd av dagens regeringsbeslut om det aktuella frekvensutrymmet har jag i dag beslutat att avbryta auktionsprocessen. Regeringen meddelar att skälet till dagens beslut är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och att en utredning pågår om en utvecklad och säker bredbandslösning för aktörer inom allmän ordning, hälsa, säkerhet och försvar.

 I och med regeringens beslut har förutsättningarna för tilldelningen i 700 MHz-bandet förändrats på ett sätt som gör att vi inte kan genomföra auktionen såsom den är planerad. Vi har för avsikt att återuppta arbetet med hur bandet ska tilldelas när förutsättningarna har klargjorts.

Ta del av regeringens pressmeddelande.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att frekvensutrymmet 694-790 MHz skulle vara tillgängligt för annan användning än utsändning av marksänd tv. Möjligheterna att öka täckningen och datakapaciteten för mobila tjänster var ett skäl till regeringens beslut. PTS har därför arbetat för en tilldelning av 2x30 MHz i bandet. Bandet är lämpligt för att skapa god yttäckning och ökad kapacitet för mobila tjänster som telefoni och bredband.

Mer information om PTS arbete finns på www.pts.se/700mhz.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera