Niomånadersrapport 1999

NIOMÅNADERSRAPPORT 1999 *Niomånadersresultatet uppgår till 88 MSEK före struktur- kostnader *Beslutade strukturåtgärder *Intensifierat förändringsarbete och ny organisation *God tillväxt inom grafisk verksamhet och IT-orienterade produkter och tjänster * Kraftig ökning av elektronisk handel RESULTAT Koncernens niomånadersresultat före skatt och strukturkostnader uppgår till 88 MSEK att jämföra med 101 MSEK under motsvarande period i fjol. Resultatavvi- kelsen beror på fortsatta lönsamhetsproblem i den norska rörelsen och intensi- fierade utvecklingssatsningar medan övriga verksamheter sammantaget redovisar högre resultat än i fjol. Hittills vidtagna insatser för att förbättra lönsam- heten i Norge har visat sig otillräckliga, varför ytterligare strukturåtgärder kommer att genomföras. Resultat tredje kvartalet Tredje kvartalets resultat uppgår till 22 MSEK (32) före skatt och struktur- kostnader. Avvikelsen härrör från den norska rörelsen samt intensifierade ut- vecklingssatsningar. Strukturåtgärder Ett kraftfullt omstruktureringsprogram har beslutats. Programmet omfattar för- utom åtgärder för att återställa lönsamheten i Norge även en handlingsplan för anpassning av verksamheten till ny organisation samt produktionssamordningar. Åtgärderna beräknas medföra kostnader på ca 35 MSEK, varav 20 MSEK belastat tredje kvartalet. Resterande 15 MSEK kommer att belasta fjärde kvartalet men förväntas då komma att kompenseras av realisationsvinster vid avyttring av tillgångar. Niomånadersresultat Strukturkostnader har belastat niomånadersresultatet med 20 MSEK, vilket inne- bär ett niomånadersresultat efter strukturkostnader men före skatt på 68 MSEK (101). Omsättning För hela rapportperioden januari - september redovisas en omsättning på 1 883 MSEK, en ökning med 4 % jämfört med samma period i fjol (1 814). Området "IT- orienterade produkter och tjänster", innefattande bl a outsourcing av admi- nistrativa tjänster, samt det grafiska affärsområdet, speciellt spelprodukter, har haft en omsättningstillväxt på över 10 % medan övriga verksamheter ligger på ungefär samma omsättning som i fjol. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00690/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar