Tremånadersrapport 1999

TREMÅNADERSRAPPORT 1999 * Successiv resultatåterhämtning efter svag inledning * Fortsatt god orderingång Omsättning Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 638 MSEK att jämföra med 624 MSEK under första kvartalet i fjol. Marknaden var svag under kvartalets inledning. Under senare delen har en återhämtning skett. Andelen utlandsfakturering ökade till 59% (58%). Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 30,4 MSEK att jämföra med 39,5 MSEK under första kvartalet i fjol. Den låga omsättningsökningen i kombination med ökade FoU-kostnader har inneburit ett oförändrat bruttoresultat. Omkostnaderna för införandet av ett nytt af- färssystem har ökat och kommer att kulminera under året. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick under perioden till 19 MSEK, vilket är drygt 47 MSEK lägre än under första kvartalet i fjol. Strålfors engelska dotterbolag har förvärvat hälften av aktierna i Laser Die- namics Ltd, ett bolag som utvecklat en metod för laserskärning av papperspro- dukter. Metoden tillämpas i ett maskinsystem, som kommer att marknadsföras mot framför allt etikett- och förpackningsindustrin. Försäljningen beräknas komma igång under andra halvåret. Förvärvet medför under innevarande år en endast marginell effekt på Strålfors resultat. Bolagets samtliga aktier i Växjö Bilfrakt AB har avyttrats under första kvar- talet. Finansiering och likviditet Den ekonomiska ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 60%. De lik- vida medlen uppgick vid periodens slut till 130 MSEK. Därutöver finns bevilja- de ej utnyttjade krediter på 90 MSEK. Utsikter för helåret Orderingången, inte minst inom de framtidsorienterade och internationella af- färsområdena, är fortsatt god. Första kvartalets resultatnedgång bedöms därför kunna återhämtas under återstoden av året. Koncernens helårsresultat förväntas således komma att uppgå till minst samma nivå som i fjol (133 MSEK). Ekonomisk information från Strålfors Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Bengt Borndalen, telefon 0372 85233, eller ekonomidirektör Kjell Åke Jönsson, telefon 0372 85234. Nästa rapport, omfattande första halvåret, publiceras den 10 augusti. Affärsidé Strålfors affärsidé är att arbeta inom området informationsöverföring med tyngdpunkt på produkter och tjänster runt datorn. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00280/bit0001.pdf Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00280/bit0002.doc Hela Rapporten

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar