Volvo Group Venture Capital AB minskar sitt innehav i PowerCell Sweden

I samband med framtagande av bolagets kommande kvartalsrapport Q3 - har det genom tillgång till nya aktieägarlistor från Euroclear, vilket medger kvartalsjämförelse, kommit till bolagets kännedom att Volvo Group Venture Capital AB har minskat sitt ägarinnehav i bolaget. Minskningen under Q3 (kvartal 3) 2016 uppgick till 516 386 aktier vilket innebär en minskning på ca 1,2 procentenheter. PowerCell har ingen kännedom om huruvida ytterligare försäljning har skett efter den 30 september 2016.

Powercell Sweden AB är en industriell spin-out från Volvokoncernen och ett minskat ägande från Volvo Group Venture Capital ser Powercell som ett naturligt steg som stärker bolagets möjlighet att agera som oberoende aktör gentemot bolagets övriga automotive kunder på den internationella marknaden. 

Göteborg, 2016-10-13

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är av sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.15 den 13 oktober, 2016.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Prenumerera

Dokument & länkar