Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - september 2003 · Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) · Resultatet efter finansiella poster blev -4,6 MSEK (-6,3) · Positivt rörelseresultat för tredje kvartalet 0,1 MSEK (-1,7) · Ytterligare åtgärdsprogram som sänker kostnaderna med 3 MSEK/år initierat · Powerit MIC tecknar ytterligare återförsäljaravtal Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, utvecklar och säljer högteknologiska produkter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. Detta skapar utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Detta är ofta en följd av att den tillgängliga reservkapaciteten i näten minskar. Vid torrår och extrem kyla ger detta till följd att både energi- och effektpriserna går upp vilket är positivt ur Powerits synvinkel. Verksamheten Powerit MIC utvecklar, tillverkar och säljer produkter för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Den huvudsakliga produkten Powerit ECS(TM) (Energy Control System) är ett system för effekt- och energistyrning som övervakar, loggar och styr energianvändningen i en anläggning. Powerit MICs verksamhet har under perioden karaktäriserats av fortsatta marknads- och försäljningssatsningar både på den svenska och på den internationella marknaden. Den rådande osäkerheten i världen har påverkat MICs försäljning på ett negativt sätt genom att industrin avvaktar med sina investeringar även om dessa är lönsamma på kort sikt. Under perioden har stora ansträngningar gjorts för att få igång nya återförsäljare. Under det tredje kvartalet har avtal ingåtts med följande nya återförsäljare: · Industriteknik Nord AB, ett Bolidenbaserat företag med ca 170 anställda, som bl.a. arbetar med underhålls- och installationsarbete framförallt i norra Sverige. · IndAuto AB, ett automations- och installationsföretag i Dala- Järna, med sin huvudsakliga marknad i Dalarna. Arbetet fortsätter med att identifiera ytterligare intressanta återförsäljare både i Sverige och framförallt internationellt och detta förväntas leda till att ytterligare avtal kommer att tecknas under de närmaste månaderna. På den amerikanska marknaden har Powerit Solutions under perioden erhållit ytterligare order från företag inom bl.a. gjuteriindustrin. Strategin som Powerit Solutions arbetar efter är att framförallt satsa på att komma in i stora koncerner med en första installation. När erfarenheter vunnits från dessa installationer ligger därefter en mycket stor marknad inom räckhåll, eftersom detta gäller koncerner med många likvärdiga produktionsenheter spridda över hela USA. Den minskning i intäkterna som skett under perioden jämfört med föregående år är helt relaterat till USA. För övriga marknader har minskningen av de fasta intäkterna från Sydkraft, som blev följden av den ändrade återförsäljarstrategin, kunnat kompenseras fullt ut med intäkter från andra försäljningskanaler. Detta visar att den valda kanalstrategin är bärkraftig. Orderstocken för Powerit MIC uppgick vid periodens slut till 2,1 MSEK. Powerit Generation levererar integrerade system för tillståndsövervakning och driftoptimering till kraftindustrin i hela världen. Powerit Generations system hanterar processövervakning, processoptimering och simulering och finns i två olika versioner; CMS(TM) (Condition Monitoring System) för kärnkraftverk och PAX(TM) (Performance Advisory and Control System), som är en vidareutveckling av CMS anpassad för konventionella kraftverk med fossila bränslen och/eller biobränslen. Powerit Generations marknadsbearbetning är inriktad mot att dels få upp referensinstallationer på de olika marknaderna och dels etablera återförsäljaravtal med partners. I slutet av 2002 sålde Powerit Generation en begränsad rätt till CMS gällande för alla PWR-reaktorer på den japanska marknaden till Mitsubishi Heavy Industry, MHI, motsvarande ca 40 % av den japanska kärnkraftsmarknaden. Under sommaren har ett nytt avtal slutits med CSD, ett dotterbolag till MHI, vilket innebär att CSD förbinder sig att köpa CMS/PAX för minst 2,5 MSEK/år. Detta avtal är långsiktigt men kan sägas upp från CSDs sida senast två månader innan varje nytt avtalsår. Detta minimibelopp har intäktsförts under perioden. Ansträngningarna för att nå ett kommersiellt genombrott i Nordamerika, världens största kärnkraftsmarknad, har så här långt inte resulterat i någon order. Samarbetet med Powerit Generations distributör InStep Software kommer att upphöra vid årsskiftet och Powerit Generation diskuterar nu samarbete med en alternativ samarbetspartner. Powerit Generation har drabbats hårt av den osäkerhet som gäller på marknaden. I avvaktan på att denna situation skall förbättras har, som tidigare informerats om, ett åtgärdsprogram genomförts för att anpassa kostnadsmassan, vilket bl.a. innebär att tre medarbetare lämnade företaget i början av det tredje kvartalet. Detta innebär att från och med det tredje kvartalet har kostnadsmassan på årsbasis sänkts med 2,5 MSEK. Denna minskning bedöms inte påverka möjligheterna att få till stånd försäljningar. Däremot kan det ge till resultat att antalet samtidiga projekt begränsas. Orderstocken för Powerit Generation var 0,3 MSEK vid periodens slut. Omsättning och Resultat Powerit aktiverade under 2000 kostnader för produktutveckling. Under 2001 och fram t.o.m. andra kvartalet 2003 har någon aktivering inte gjorts. Efter diskussioner med företagets revisor har företaget beslutat att i överensstämmelse med redovisningsrådets rekommendationer återuppta aktivering av sådan utveckling som är långsiktig. Under det tredje kvartalet uppgick denna aktivering till 337 KSEK. Aktiverad utveckling skrivs av på fem år. För perioden uppgick rörelsens nettointäkter till 12,1 MSEK (11,5). Detta innebär att intäkterna har ökat med 5 %. För Powerit Generation ökade intäkterna med 175 % medan de för Powerit MIC minskade med 14 % jämfört med motsvarande period 2002. Under det tredje kvartalet har för Powerit MIC resterande exklusivitetsavgift från Sydkraft intäktförts, vilket gett en positiv resultatpåverkan om 0,5 MSEK. Rörelseresultat förbättrades jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till -4,3 MSEK (-6,0) samtidigt som resultat efter finansiella poster blev -4,6 MSEK (-6,3). För det tredje kvartalet uppnåddes dock ett positivt rörelseresultat på 0,1 MSEK (-1,7). Resultatet för perioden har belastats med avskrivningar på sammanlagt 1,3 MSEK (1,3) för tidigare aktiverade utvecklingsinsatser. Intäkter och resultat per bolag framgår av det bifogade siffermaterialet. För att få bättre balans mellan intäkter och kostnader har styrelsen beslutat att initiera ytterligare ett åtgärdsprogram, som har till syfte att reducera kostnaderna med över 3 MSEK på årsbasis. Kostnadsreduktionerna kommer att ge effekt successivt under 2004 för att vara helt genomförda under det sista kvartalet 2004. Finansiell ställning och investeringar Under perioden uppgick investeringarna till 0,0 MSEK (0,1). Koncernens totala balansomslutning uppgick vid periodens slut till 11,5 MSEK jämfört med 14,3 MSEK per 2002-12-31 och soliditeten var vid motsvarande tidpunkt 9,0 % (39,3). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1,2 MSEK jämfört med 4,9 MSEK vid årsskiftet 2002-12-31. Styrelsen undersöker olika möjligheter för att långsiktigt stärka bolagets finansiella ställning. Personal Medelantalet heltidsanställda var under perioden 19,4 (19,4). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 18 personer. I denna siffra ingår en person som är tjänstledig för att under en period ge Powerit Solution stöd på den amerikanska marknaden. Framtida utveckling Marknaden har blivit mer medveten om möjligheterna med den typ av produkter som Powerit säljer. Det ökande antalet återförsäljare på olika marknader innebär att förutsättningen för Powerit MIC successivt förstärks. Problemen med energiförsörjningen på olika marknader sätter fokus på Powerits produkter. I det kortare perspektivet kan den rådande osäkerheten i världen inverka begränsande på tillväxten. Det finns dock hos våra huvudägare, samt i styrelsen och övriga organisationen en stark tilltro till företagets möjligheter att lyckas med sina långsiktiga mål. Kommande rapportdatum Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 avges den 12 februari 2004 Nyköping den 6 november 2003 Styrelsen Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, CEO 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 För ytterligare information om Powerit se: www.powerit.se Powerit PS AB (publ) Box 1051 611 29 Nyköping Org.nr:: 556022-6606 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar