Bokslutskommuniké 2017 Prebona AB (publ)

Helårsperiod 1 januari – 31 december 2017 koncern

• Nettoomsättningen uppgick till 1 087 802 (152 354) SEK

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 022 412 (556 460) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 722 281 (-6 083 045) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 247 667 (-7 231 208) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,40) SEK

Rapportperiod 1 oktober – 31 december 2017 koncern

• Nettoomsättningen uppgick till 310 592 (53 370) SEK

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 355 893 (380 114) SEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 343 380 (-1 680 981) SEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -907 213 (-1 807 312) SEK

• Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,11) SEK

• Antal aktier vid periodens utgång är 15 025 560 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Prebona lämnar in patentansökan för substanser effektiva mot resistenta bakterier
 • Prebona bildar dotterbolag, Prebona HealthCare AB, för verksamhet inom medicin och medicinteknik
 • Prebona har utvecklat produkt för desinfektion av fötter
 • Prebona påbörjar samarbete avseende material för renovering av Lunds Domkyrka
 • Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Liwa Färg AB
 • Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Blue & Green AB
 • Prebona erhåller order på DuraClean från kommersiellt fastighetsbolag samt ett antal bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader
 • Prebona etablerar dotterbolag, Prebona inc, i USA
 • Prebona har lanserat unik produkt för att eliminera dålig lukt, Prebona OdorControl
 • Prebona lämnar in patentansökan bland annat avseende produkter som kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen
 • Prebona genomför en riktad emission
 • Björn Hedlund ny styrelseledamot i Prebona

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Liwa Färg AB lanserar tre färgsystem baserade på teknik från Prebona AB
 • Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi
 • Prebona öppnar web shop www.prebonaonline.com

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

VD-ord

Med ytterligare ett par återförsäljaravtal på plats, produktionsanläggningen uppskalad för stora kvantiteter och ett flertal produkter färdigutvecklade är vårt fokus nu att nå snabb försäljningstillväxt. Målsättningen är att försäljningen under 2018 ska nå en nivå som ger bolaget ett positivt resultat för helåret. Därefter kommer vi fortsatt att fokusera på snabb tillväxt, med positiva kassaflöden.

Under 2017 har Prebona utvecklats enligt den verksamhetsplan som presenterades vid noteringen av bolaget på AktieTorget i december 2015. Förra året talade jag om att 2016 var ett år då vi arbetade med att skydda Prebonas grundteknologi, Prebona CompoTech, samt med att bygga upp produktion och laboratorium. Prebona har nu etablerat en robust, skalbar och miljövänlig produktionskapacitet för de volymer som krävs för att nå bolagets försäljningsmål. Vi levererar kontinuerligt produkt i tonkvantiteter till ett antal kunder, vilket är en viktig milsten och kvitto på såväl kapacitet som kvalitet.

Vi har också byggt upp ett kvalificerat laboratorium i ändamålsenliga lokaler samt skyddat teknologin genom patent.

Något som är unikt med Prebonas produkter är att de ur funktionalitet- och hållbarhetssynpunkt ligger i absolut framkant. Produkterna produceras helt utan något spill, dvs. allt tillfört material konverteras till slutprodukt. Dessutom medger teknikplattformen att vi kan designa material på atomnivå och kan använda aktiva material hundratals gånger mer effektivt än konventionella tekniker. Vi sammanfattar detta sätt att arbeta med tesen: "Varje atom räknas".

Under 2017 har vi fokuserat på att vidareutveckla produkter och användningar baserade på Prebona CompoTech samt komma igång med ett antal industriella partnerskap samt försäljning. Det har krävt en del resurser, vilket har påverkat resultatet för 2017, men min uppfattning är att det har varit nödvändigt för att bygga en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Försäljningen ökade inte så mycket som vi hade hoppats på under andra halvåret 2017, men och vi ser en ökande god orderingång redan under Q1 och Q2 2018.

Fokus under 2018 är marknadsföring och försäljning. Prebona har startat 2018 starkt med lansering av produkter på mässor och i webbshop. Intresset för Prebonas produkter inom affärsområdet NanoCoating är stort bland fastighetsägare och företag inom facility management. Försäljning till industriella kunder inom färgproduktion och betongindustri har påbörjats och fler industriella kunder väntas tillkomma under året. Vi hoppas mycket på samarbetet med Liwa Färg AB. Tillsammans med Liwa Färg har vi hittills lanserat tre olika färgsystem: skydd av trädäck, skydd av träpanel samt färgsystem för luktsanering. Responsen på dessa färgsystem har varit mycket god hos potentiella kunder.

Samarbetet med återförsäljaren Blue & Green avseende Prebona OdorControl fortsätter att utvecklas positivt. Samarbetet har bland annat resulterat i att kunder i Schweiz, däribland det statliga järnvägsbolaget SBB/CFF, och i Ungern har börjat köpa Prebona OdorControl.

Under andra halvåret 2017 etablerade vi ett dotterbolag i USA, Prebona Inc. Det amerikanska bolaget har etablerat försäljning till ett mindre antal kunder och för diskussioner med ett antal distributörer. Tester pågår dessutom hos ett par industriella företag.

Under slutet av 2017 beslutades att verksamhetsområde NanoMedicine skulle läggas över i ett helägt dotterbolag, Prebona HealthCare. Syftet var att renodla verksamheten och att öka flexibiliteten framöver. Vi ser en stor potential i Prebona Healthcare. Under slutet av 2017 inlämnades en patentansökan avseende en substans som enligt genomförda studier förstärker befintlig antibiotika och dessutom har effekt mot resistenta bakterier. Fortsatta studier pågår tillsammans med Uppsala Universitet, men avsikten är att nu påbörja arbetet med att hitta samarbetspartners inom läkemedelsindustrin.

Vi har också under året färdigställt ett desinfektionsmedel som effektivt eliminerar bakterier, virus och svamp. Tester har genomförts under året med mycket goda resultat och nöjda användare. Även denna produkt bygger på Prebonas teknikplattform, CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

Under hösten har en riktad emission genomförts för att stärka kassan samt knyta strategisk kompetens till bolaget, främst inom PR och kommunikation. Vi har också expanderat lokalytan med 400 kvadratmeter för att rymma den ökade produktionen.

Sammantaget ser vi positivt på utvecklingen av verksamheten och vi känner stor tillförsikt att försäljningsvolymerna fortsätter uppåt samt att värde skapas i Prebona HealthCare AB under 2018.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)

Kommentar till resultatet

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter framförallt att stärkas kraftigt. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 2,2 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har en rad positiva händelser inträffat avseende försäljningsutvecklingen. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 026 560 stycken utestående aktier.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Alla erforderliga årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbsida. Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Återkommande ekonomisk information kommer att publiceras enligt följande plan:

Årsredovisning, 2017                                             27 april 2018

Delårsrapport Q1, 2018                                         24 maj 2018

Ordinarie årsstämma                                             25 maj 2018

Delårsrapport Q2, 2018                                         29 augusti 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Stockholm 2018-02-21

Styrelsen Prebona AB (publ)

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar