Delårsrapport Q1 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari – 31 mars 2018 koncern

• Nettoomsättningen uppgick till 219 739 (177 248) SEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 351 379 (177 248) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 865 519 (-1 519 279) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 301 975 (-1 539 102) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,10) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 15 626 653 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Liwa Färg AB lanserar tre färgsystem baserade på teknik från Prebona AB och påbörjar försäljning av dessa produkter
  • Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi
  • Prebona sluter avtal med ledande nordisk betongproducent som lanserar en betongimpregnering baserad på Prebonas teknologi.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Betongimpregnering lanseras mot butiker och professionella kunder.
  • Prebona genomför en riktad emission om ca 4,3 mkr

Om Prebona AB (publ.)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar

Prebona fortsätter att fokusera på att utveckla försäljning, dels genom egna kanaler, dels via återförsäljare och till industriella partners. Försäljningen under Q1 2018 uppgick till cirka 219 000 kr, vilket är en ökning med 24 % jämfört med samma period förra året.

Målsättningen var att sälja för betydligt mer under Q1 2018 men den sena våren och tidiga påsken gjorde att volymerna inte tog fart för användningsområden inom främst fastighetsunderhåll. Försäljning har påbörjats via befintliga kanaler och dessutom har två nya industriella kunder lagt återkommande order på tonkvantiteter efter rapportperiodens utgång. Ytterligare industriella kunder har aviserat avsikt att påbörja köp av produkter från Prebona under kommande månader.

Försäljningen i USA fortsätter att utvecklas positivt med avseende på produkten OdorControl till företag inom facility management och biluthyrning. Försäljning av Prebona Siccol för behandling av fönsterglas har också påbörjats. Ett fokusområde under våren och sommaren kommer att vara att kontraktera återförsäljare mot facility management i olika delar av USA. Ett antal mässor har besökts under perioden vilket har resulterat i många intressanta diskussioner med potentiella kunder.

Arbetet med att utveckla en substans mot antibiotikaresistens fortskrider enligt plan. Tester för att samla data utförs i samarbete med Uppsala Universitet.

Det blir allt mer tydligt att Prebona har unika produkter och attraktiva lösningar för breda kundgrupper inom en mängd olika industrier. Lägg därtill Prebonas tekniska plattform som medger möjligheten att skapa material med maximal resurseffektivitet. Allt ingående material används i tillverkningsprocessen. Inga utsläpp eller spill sker i tillverkningen av Prebonas produkter och dessutom kan funktionalitet skapas med bråkdelen av aktivt material jämfört med nuvarande tekniker. Det gagnar vårt samhälle, individen och miljön och kan vara en del i svaret på de globala utmaningar vi står inför. Den typen av teknik, nanoteknik, är ett av de snabbast växande teknikområdena i världen med en tillväxt på mer än 20 procent per år. Dessutom är nanotekniken en av hörnstenarna i det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Prebona är med sina produkter och sin teknik mycket väl placerad i den här globala trenden och även inom det ledande nanoteknikkluster som växer fram i Sverige.

Vi fortsätter att fokusera på försäljning och marknadsföring av Prebonas produkter under kommande kvartal.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas. Den sena våren har påverkat försäljningen under Q1. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 4,3 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har de två industriella samarbeten, med Liwa Färg och en nordisk betongproducent, börjat generera försäljning. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 626 653 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Cj Östberg AB                                     45,19               

Bo T Förvaltning                                    8,19

Claes De Geer                                      7,69

Small Particle Technology Gbg               4,02

Lars-Ove Sandberg                                3,76

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar Q2-rapport 2018-08-29

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar