Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden

Simrishamn – Prebona AB (publ), Aktieägare som, vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 49,3 % av rösterna i bolaget föreslår

att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till ordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter.

att omval sker av styrelseledamöterna Jan-Otto Carlsson, Matti Sällberg, Claes De Geer, Björn Hedlund och Christian Östberg

att Björn Hedlund väljs till styrelseordförande, samt

att Lars Kylberg omväljs till revisor

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar