Prebona AB (publ) genomför en riktad emission

Simrishamn – Prebona AB (publ), ett nanoteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 29 maj 2017, beslutat om en riktad emission av 1 387 097 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 3,10 kronor per aktie motsvarande 11,7 procents rabatt av den genomsnittliga kursen för aktien under den period på 15 handelsdagar som slutade den 23 mars 2018. Teckningstiden avslutas den 30 mars.

Emissionen innebär en utspädning om ca 8,15 % samtidigt som bolaget tillförs 4 300 000,70 kr i likvida medel. Kostnaden för emissionen uppgår till 15 000 kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets investerare.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka likviditeten samt gynna alla aktieägare. Samtidigt bedöms flera av de nya aktieägarna tillföra bolaget strategiskt viktig kompetens bland annat inom affärsutveckling och digital kommunikation. Medlen avses främst användas för att öka marknadsförings- och försäljningsinsatserna såväl i Sverige som internationellt.

Bolaget har nu 17 013 750 aktier och aktiekapitalet är 850 687,50 kr.
Följande investerare har, direkt eller via bolag, köpt aktier i den riktade nyemissionen; Erik Berggren 967 742 aktier, Fredrik Arbman 161 290 aktier, Jussi Savolainen 161 290 aktier samt Johan Sörman 96 775 aktier. 

- Det är mycket glädjande att vi har lyckats stärka kassan på ett så kostnadseffektivt sätt. Det förhållandet att så kvalificerade investerare har valt att satsa kapital i Prebona är ett mycket gott betyg på Prebonas positiva utveckling och visar på bolagets stora potential. Att bolaget dessutom tillförs relevant kompetens inom viktiga områden är naturligtvis också mycket positivt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

Om oss

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Prenumerera

Dokument & länkar