Prebona genomför nyemission om 7 030 000 kr inför notering på AktieTorget

Motiv för nyemissionen
Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnads-effektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Prebonas patenterade Kompoteknologi utnyttjar ytterst små, billiga och neutrala partiklar till vars yta olika aktiva substanser kan bindas på ett ordnat sätt för att uppnå en viss verkan. Det innebär att de billiga partiklarna fungerar som ett bärarmaterial för de dyrare aktiva substanserna, som redan i små mängder kan vara mycket effektiva. Genom att använda olika aktiva substanser kan stora behov inom många olika sektorer tillgodoses. Med Prebonas Kompoteknologi kan därmed användningen av dyrbara material, t ex ädelmetaller och organiska färgämnen användas hundratals gånger mer effektivt. Användningsområdena är exempelvis antibakteriella, smutsavvisande eller förstärkande material.

Nyemissionen ska främst finansiera fortsatt affärs- och produktutveckling. Framförallt inom affärsområdena Nanocoating och Agriculture. Därutöver planerar Prebona att använda medel från emissionslikviden till investeringar i affärsområdet Nanomedicine.

Villkor och utförlig information om nyemissionen
Styrelsen i Prebona beslutade den 11 november 2015, med stöd av bemyndigandet lämnat vid den extra bolagsstämman den 12 oktober 2015, om en nyemission av högst 1 900 000 aktier utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Prebona 7 030 000 kr före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet består av en nyemission riktad till allmänheten med poster om 1 300 aktier.

Teckningstid                                             16 november 2015 – 4 december 2015

Teckningskurs                                           3,70 kronor per aktie.

Teckningspost                                           1 300 st. (4 810 kr)

Bolagsvärde före emission                      44 964 576 kr

Nyemitterade aktier                                1 900 000 st

Emissionsbelopp                                       7 030 000 kr

Garanti och teckningsförbindelse            Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Betalning                                                  Efter besked om tilldelning

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och teaser kommer att
offentliggöras på bolagets (
www.prebona.com), Göteborg Corporate Finance AB
(
www.gcf.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Aktieinvest (www.aktieinvest.se)
respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Prebona AB i samband med
emissionen.

Bolaget bjuder in till informationsträffar på nedan plats och tid;

Göteborg            Elite Park Avenue onsdagen den 18 nov kl 18:00
Örebro Conventum Club 700, Olof Palmes Torg 1 fredagen den 20 nov kl 10.00 - 19.00
Göteborg Stora Aktiedagen, Svenska Mässan måndagen den 23 nov kl 9:00 - 9:30
Malmö Aktietorget, Malmö Börshus måndag den 30 nov kl 18:00
Göteborg Aktietorget, Radission Blu Hotel onsdagen den 2 dec kl 18:00
Stockholm Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42 torsdagen den 3 dec kl 12:00

Anmälan görs till info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00

Stockholm den 16 november 2015 Prebona AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn www.prebona.com

Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar