Prebonas VD presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg

Orvar Otterstedt, VD på Prebona, presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg den 23 november 2015. Presentationen följdes av en moderatorledd frågestund.

Aktiespararna har publicerat en film från presentationen som nås på följande länk:
http://aktiespararna.fnf.nu/player/#/clip/634/autoplay

Motiv för nyemissionen
Emissionslikviden planeras främst att användas till fortsatta investeringar i bl a affärs- och produktutveckling. Framförallt inom affärsområdena Nanocoating och Agriculture. Därutöver planerar Prebona att använda medel från emissionslikviden till investeringar i affärsområdet Nanomedicine, huvudsakligen inom områdena infektionsförebyggande lösningar och antivirala substanser. Dessutom planeras emissionslikviden att användas till fortsatta investeringar i patent och patentansökningar samt till att täcka det behov av rörelsekapital som förväntas uppstå i och med den planerade expansionen.

Villkor och utförlig information om nyemissionen
Styrelsen i Prebona beslutade den 4 november 2015, med stöd av bemyndigandet lämnat vid den extra bolagsstämman den 12 oktober 2015, om en nyemission av högst 1 900 000 aktier utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Prebona 7 030 000 kr före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag
Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på 7 030 000 kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad till allmänheten med poster om 1 300 aktier.

Teckningstid                                             16 november 2015 – 4 december 2015

Teckningskurs                                           3,70 kronor per aktie.

Teckningspost                                           1 300 st. (4 810 kr)

Bolagsvärde före emission                      44 964 576 kr

Nyemitterade aktier                                1 900 000 st

Emissionsbelopp                                       7 030 000 kr

Garanti och teckningsförbindelse            Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Betalning                                                  Efter besked om tilldelning

Bolaget bjuder in till informationsträffar på nedan plats och tid;

Malmö Aktietorget, Malmö Börshus måndag den 30 nov kl 18:00
Göteborg Aktietorget, Radission Blu Hotel onsdagen den 2 dec kl 18:00
Stockholm Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42 torsdagen den 3 dec kl 12:00

Anmälan görs till info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00

Stockholm den 25 november 2015 Prebona AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Prebona AB, Gåshaga Brygga 35, 181 66 Lidingö
Tel: +46 (0) 70 715 3247
www.prebona.com

Om oss

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Industrial & Consumer samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar