BOKSLUTSRAPPORT 2016

Perioden januari - december 2016 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för 2016 var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 %
  • Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning med 70 %
  • Engångskostnader var 3,1 Mkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 Mkr (4,3)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016

Fjärde kvartalet 2016 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 43,0 Mkr (40,4)
  • Rörelseresultatet för årets fjärde kvartal uppgick till -0,3 Mkr (0,1)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Stigande råmaterialpriser dämpar tillfälligt resultatutvecklingen

Omsättningen för helåret 2016 uppgick till 172,4 Mkr (151,8), vilket är ökning med 13,5 % från föregående år. Omsättningsökningen är resultatet av en kombination av upprampning av nya kundprojekt samt ökande efterfrågan på befintliga detaljer. Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), vilket är en ökning med 70 %. Bolaget har under året rapporterat två engångskostnader under Q2 och Q3 på tillsammans 3,1 Mkr härrörande från en lagernedskrivning samt personalavveckling.

Det operativa kassaflödet är klart positivt för helåret och uppgår till 4,7 Mkr (4,3).

Under andra halvåret började råmaterialpriserna att stiga, från att ha legat relativt stilla under ett antal år, som en direkt konsekvens av de av EU införda importtullarna på stål från Kina. Då merparten av bolagets råmaterial kommer från tyska kallvalsverk, som prissätts i euro, har effekten i svenska kronor blivit än mer påtaglig på grund av kronförsvagningen under andra halvåret. Den negativa resultateffekten uppgår till cirka 1,5 Mkr för helåret. Bolaget har emellertid råmaterialprisavtal med alla större kunder, men prisförändringar släpar efter cirka 6 månader. Mindre kunder får prisförändringar i betydligt snabbare takt.

Bolaget hade vid årets slut en rekordstor orderstock som uppgick till cirka 125 Mkr.

Under året har en av bolagets kunder inom lastbilsindustrin ökat kraftigt i omsättning. Nya ordrar på finklippningsverktyg har också erhållits under året vilka kommer generera ännu högre omsättning under kommande år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Utblick för 2017

Inledningen av året har startat med högre produktionsvolymer än föregående år. Råmaterialpriserna har fortsatt att stiga något vilket kommer att ha en viss hämmande effekt på resultatutvecklingen under året. Under 2016 gjordes en strategisk genomlysning av bolagets kundbas, vilket kommer att medföra ett delvis förändrat arbetssätt med tydligare fokus på lönsamhet.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 0830 CET.

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar