DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2018

Perioden januari - september 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden januari - september var 138,8 Mkr (124,6)
  • Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -0,6 Mkr (-5,2)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 4,6 Mkr jämfört med motsvarande period 2017
  • Rörelseresultatet före avskrivningar för årets första nio månader uppgick till 2,2 Mkr (-2,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-6,9)

Tredje kvartalet 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 41,0 Mkr (34,2)
  • Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -2,0 Mkr (-3,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 Mkr (-3,8)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt resultatförbättring jämfört med föregående år

Bolagets omsättning uppgår för de nio första månaderna till 138,8 (124,6), vilket är en ökning med drygt 11 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet har samtidigt förbättrats till -0,6 Mkr (-5,2). Rörelseresultatet före avskrivningar har likaledes förbättrats till 2,2 Mkr (-2,6). För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 41,0 Mkr (34,2), en ökning med knappa 20%, medan rörelseresultatet landade på -2,0 Mkr (-3,2). Rörelseresultatet före avskrivningar landade på -1,0 Mkr (-2,3).

Ackumulerat för året har omsättningen ökat med 14,2 Mkr och rörelseresultatet har förbättrats med 4,6 Mkr.

Det negativa rörelseresultatet under kvartalet är framförallt hänförligt till lägre utleveranser till kunder under sommarperioden, samt fortsatt höga extrakostnader på grund av den maskinskada som inträffade på en av bolagets finklippningspressar i oktober 2017. Maskinen var helt återställd i juli, och vi tog under augusti och september igen en stor del av det produktionssläp som uppstod till följd av skadan. Totala extrakostnader uppgick under perioden till drygt 0,6 Mkr.

Bolaget har jobbat intensivt med effektivitetsförbättringar. Vi är dock inte nöjda med utfallet och vi kommer därför att ytterligare intensifiera arbetet med effektivitetsförbättringar i det svenska bolaget. Likaså kommer förhandlingar med kunder om prisjusteringar utöver avtalsmässig reglering avseende förändrade råmaterialpriser intensifieras. Några av bolagets större kunder återstår att teckna nya prisavtal med.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

Bolaget genomförde en nyemission som tillförde bolaget cirka 3,6 Mkr före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I oktober hade bolaget en rekordfakturering, överstigande 17,5 Mkr.

Bolaget har blivit utsett till ett av de deltagande företagen i Pilar, ett delprojekt i regeringens automationssatsning "Robotlyftet". Syftet med regeringens satsning är att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin.

Ulricehamn 2018-11-09

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:30.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar