DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2018

Perioden januari - mars 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 49,5 Mkr (44,9)
  • Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till 0,8 Mkr (-0,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (-0,9)

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Påtaglig förbättring av rörelseresultatet

Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 49,5 Mkr (44,9), vilket är en ökning med drygt 10 % mot samma kvartal föregående år. Detaljförsäljningen stod för 47,1 Mkr (42,4) och ökade därmed drygt 11 %. Fordonsindustrin, i synnerhet lastbilssegmentet, fortsätter att gå mycket starkt. Som en konsekvens av detta är hela leveranskedjan fortsatt mycket ansträngd då den höga efterfrågan nätt och jämnt kan mötas med den idag installerade kapaciteten i leveranskedjan. Kapacitetshöjande investeringar görs på flera håll men vi ser idag ingen påtaglig förbättring i närtid. Följaktligen kommer bolaget fortsätta att behöva hantera extrakostnader för produktionsövertid, expresstransporter och forceringskostnader under kommande kvartal. Trots dessa utmaningar har bolaget fortsatt gjort stora resultatförbättringar sedan vändningen under slutet av Q3 2017. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (-0,4) och är således en påtaglig förbättring sedan föregående år. Den försvagade svenska kronan har emellertid ökat materialkostnaderna med cirka 250 TSEK jämfört med föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten är positivt och uppgick till 3,1 Mkr (-4,4).

Ulricehamn 2018-05-02
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 15:55.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera

Dokument & länkar