Delårsrapport januari – september 2015

DELÅRSRAPPORT

1 januari – 30 september 2015

Perioden januari - september 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 Mkr (112,5)
  • Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 3,0 Mkr (2,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 Mkr (0,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 Mkr (4,4)

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 32,0 Mkr (31,6)
  • Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 0,0 Mkr (-0,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (-0,9)
Kvartalsöversikt jul - sep 2015 apr - jun 2015 jan - mar 2015 okt - dec 2014 jul - sep 2014
Nettoomsättning (Mkr) 32,0 41,5 37,8 38,8 31,6
Rörelseresultat (Mkr) 0,0 1,9 1,1 0,1 -0,4
Rörelsemarginal (%) 0,1 4,6 2,9 0,3 neg
Vinst per aktie (kr) neg 0,130 0,051 neg neg

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt lönsamhetsförbättring trots temporärt stagnerad omsättningstillväxt

Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet omsatte bolaget i paritet med föregående år, 32,0 Mkr (31,6 Mkr), men med klart förbättrad lönsamhet. För årets första nio månader sjönk omsättningen marginellt till 111,3 Mkr (112,5 Mkr) medan rörelseresultatet ökade 37% till 3,0 Mkr (2,2 Mkr). Det är fortsatt stigande effektivitetsvinster i både den svenska och bulgariska verksamheten, från tidigare initierade åtgärder, som leder till en totalt sett lägre kostnadsmassa.

En övervägande del av bolagets fokus fortsätter att ligga på uppstart av nya kundprojekt, speciellt kvalitetssäkring av respektive detaljs produktionsprocess.

Den bulgariska verksamheten fortsätter att utvecklas väl under den nya fabrikschefens ledning. Under inledningen av nästa år kommer den nya organisationen att vara på plats. De rätta förutsättningarna finns då för att möta de kommande årens volymutveckling i fabriken.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

En mindre brand inträffade i en maskincell i företagets fabrik i Ulricehamn. Branden var under kontroll efter några minuter med begränsad maskinskada. Maskinutrustningen var helt återställd efter en vecka varpå produktionsstörningarna därför blev små.

Tre nyanställningar har gjorts i produktionen i Sverige för att klara av de ökade volymerna i närtid som är ett resultat av serieproduktionsstart av nya kundprojekt.

Koncernens resultaträkning i sammandrag


Mkr
jul - sep
2015
jul - sep 2014 jan - sep 2015 jan - sep 2014 Helår
2014
Nettoomsättning 32,0 31,6 111,3 112,5 151,3
Kostnad sålda varor -29,0 -29,1 -98,7 -100,3 -134,9
Bruttoresultat 3,0 2,5 12,6 12,2 16,4
Försäljningskostnader -1,2 -0,9 -3,4 -3,4 -4,5
Administrationskostnader -1,9 -1,9 -6,4 -6,4 -9,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,1 -0,1 0,2 -0,2 -0,4
Rörelseresultat 0,0 -0,4 3,0 2,2 2,3
Räntekostnader och liknande -0,4 -0,5 -1,5 -1,6 -2,2
Resultat efter finansiella poster -0,4 -0,9 1,5 0,6 0,1
Skatt 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
Periodens resultat -0,4 0,3 1,6 0,7 0,3

Koncernens balansräkning i sammandrag

Mkr 30 sept 2015 30 sept 2014 31 dec 2014
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 28,5 29,0 29,0
Immateriella anläggningstillgångar 4,6 5,0 4.9
Finansiella anläggningstillgångar 4,1 4,1 4,1
Summa anläggningstillgångar 37,2 38,1 38,0
Varulager 25,7 21,9 21,9
Kortfristiga fordringar 33,5 29,7 35.9
Kassa och bank 1,0 0,4 0,3
Summa omsättningstillgångar 60,2 52,0 58.1
SUMMA TILLGÅNGAR 97,4 90,1 96.1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 15,1 15,1 15,1
Övrigt tillskjutet kapitel 13,6 13,6 13,6
Annat eget kapital inkl. årets resultat -4,8 -7,2 -6,8
Summa eget kapital 23,9 21,5 21,9
Uppskjutna skatteskulder 2,9 3,0 2.9
Räntebärande långfristiga skulder 17,3 14,4 17,1
Icke räntebärande. kortfristiga skulder 27,3 25,0 23,2
Räntebärande kortfristiga skulder 26,0 26,2 31,0
Summa skulder 73,5 68,6 74,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97,4 90,1 96,1
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 27,2 27,2 27,2
Företagsinteckningar 70,2 70,2 70,2
Övrigt 26,7 26,3 30,6
Ansvarsförbindelser 1,0 1,0 1,0

Förändring av koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr jan - sep             2015 jan - sep             2014 Helår 2014
Ingående eget kapital 21,9 20,8 21,2
Omräkningsdifferenser 0,4 0,0 0,4
Periodens resultat 1,6 0,7 0,3
Utgående eget kapital 23,9 21,5 21,9

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag


Mkr
jan - sep               2015 jan - sep             2014 Helår
2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och investeringar 3,2 3,5 5,1
Förändring av rörelsekapital 3,2 0,9 -7,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 4,4 -2,0
Investeringsverksamhet -0,9 -2,7 -2,8
Kassaflöde efter investeringar 5,5 1,7 -4,8
Finansieringsverksamheten -4,8 -1,7 4,7
Periodens kassaflöde 0,7 0,0 -0,1
Likvida medel vid periodens ingång 0,3 0,4 0,4
Likvida medel vid periodens slut 1,0 0,4 0,3

Per 2015-09-30 fanns ca 8 Mkr i outnyttjade krediter.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag


Mkr
jul - sep
2015
jul - sep 2014 jan - sep 2015 jan - sep 2014 Helår
2014
Nettoomsättning 28,2 30,3 98,6 109,7 143,4
Kostnad sålda varor -25,4 -28,2 -88,3 -97,8 -128,8
Bruttoresultat 2,8 2,1 10,3 11,9 14,6
Försäljningskostnader -1,2 -0,9 -3,3 -3,4 -4,5
Administrationskostnader -1,5 -1,7 -5,5 -5,8 -8,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,0
Rörelseresultat 0,4 -0,6 2,2 2,5 1,9
Räntekostnader och liknande -0,4 -0,5 -1,3 -1,5 -2,0
Resultat efter finansiella poster 0,0 -1,1 0,9 1,0 -0,1
Skatt 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Periodens resultat 0,1 -1,1 1,0 1,1 0,0

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr 30 sep 2015 30 sep 2014 31 december 2014
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 24,9 25,1 25,1
Immateriella anläggningstillgångar 1,8 2,1 2,1
Finansiella anläggningstillgångar 12,4 12,4 12,4
Summa anläggningstillgångar 39,1 39,6 39,6
Varulager 22,3 19,1 18,0
Kortfristiga fordringar 30,2 28,1 31,6
Fordringar koncernbolag 0,0 0,5
Kassa och bank 0,1 0,1 0,0
Summa omsättningstillgångar 52,6 47,3 50,1
SUMMA TILLGÅNGAR 91,7 86,9 89,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital 26,2 26,6 26,5
Fritt eget kapital -5,7 -6,3 -6,9
Summa eget kapital 20,5 20,3 19,6
Uppskjutna skatteskulder 2,9 3,0 2,9
Räntebärande långfristiga skulder 14,8 11,5 14,3
Icke räntebärande kortfristiga skulder 27,2 24,9 22,9
Skulder koncernbolag 1,3 1,9 0,0
Räntebärande kortfristiga skulder 25,0 25,3 30,0
Summa skulder 71,2 66,6 70,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93,7 86,9 89,7

Koncernens nyckeltal i sammandrag

jan - sep
2015
jan - sep
2014    
Helår
2014      
Rörelseresultat, Mkr 3,0 2,2 2,3
Rörelsemarginal, totalt % 2,7 2,0 1,5
Resultat efter finansiella poster, Mkr 1,5 0,6 0,1
Vinstmarginal, % 1,4 0,5 0,1
Avkastning på operativt kapital, % 3,6 2,8 2,9
Avkastning på eget kapital, % 5,1 2,2 0,5
Soliditet, % 25 24 23
Resultat per aktie, kr 0,148 0,065 0,028
Eget kapital per aktie, kr 2,2 2,0 2,0
Antal anställda 119 122 120
Antal aktier vid slutet av perioden 10 802 202 10 802 202 10 802 202
Genomsnittligt antal aktier under perioden 10 802 202 79 396 187 61 842 609
Definitioner
RörelsemarginalRörelseresultat i förhållande till nettoomsättningVinstmarginalResultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningOperativt kapitalBalansomslutning minskad med likvida medel i form av kassa, bank och övriga finansiella tillgångar samt icke räntebärande skulder, beräknat som årsgenomsnitt Avkastning på operativt kapitalRörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt kapitalAvkastning på eget kapitalResultat efter finansiella poster med avdrag för 22% schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapitalSoliditetEget kapital i förhållande till balansomslutningenEget kapital per aktieEget kapital dividerat med antal aktier

Redovisningsprinciper Koncern

Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporter

Bokslutsrapport för 2015 kommer att publiceras den 1 mars 2016. Kompletterande information avseende koncernen finns på Precomp Solutions ABs hemsida www.precomp.com.

Ulricehamn den 10 november 2015

Precomp Solutions AB (publ)

Styrelsen

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Certified Adviser: Consensus Asset Management AB

Martin West

Taggar:

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera