Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 2 maj 2018

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 2 maj 2018 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Reinhold Dånmark, ordförande, samt Harriet Lidh, Stig-Arne Blom och Martin Larsson. Till suppleant omvaldes Anders Jansson.

Vid årsstämman beslutades att
nyvälja nuvarande revisionsbolag EY AB, med Nina Bergman som huvudansvarig revisor.

Det beslutades om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 480 000 kronor samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. Årsstämman beslutade även att de tre största ägarna per 30 september 2018 ska utse var sin representant att ingå i valberedningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och med en total maximal ökning med 20% av nuvarande antal aktier.

För ytterligare information kontakta

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.

Om oss

Precomp Solutions är en av Europas ledande tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet. Våra kunder finns inom både verkstads- och fordonsindustrin. Sedan företaget grundades 1956 har Precomp Solutions utvecklats till en internationell och konkurrenskraftig samarbetspartner, med unika kunskaper om material och produktionsmetoder. Den breda kompetensen omfattar, förutom klippning, även automatstansning, efterbearbetning och montering. Dessutom tillverkar vi verktyg och prototyper. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner; ett komponentcenter för marknadsföring och produktionstekniska kundlösningar och en produktionsdivision med produktionsanläggningar i Sverige och Bulgarien.

Prenumerera