Ett bra år för Preem

Preems resultat för 2010 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 822 MSEK (3 828). Avkastningen på arbetande kapital blev 15 %. Preems operativa resultat för 2010 är i nivå med föregående år, men väsentligt lägre lagerprisvinster för 2010 har haft en negativ påverkan på Preems sammanlagda resultat. Omsättningen inkl punktskatter steg till 87 004 MSEK(73 592) vilket var en effekt av ökande världsmarknadspriser på olja som till viss del eliminerades av en svagare dollarkurs.

- Jag är mycket nöjd med Preems resultat utifrån de tuffa marknadsförutsättningar som vi haft att arbeta med under 2010. Trots en svag efterfrågan har Preem gjort ett bra år och vi har överträffat vår plan både operativt och finansiellt. Nyckeln har varit en hög tillgänglighet i våra raffinaderier, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB. Även produktionen ökade till 18 347 KM3 (17 945) vilket var en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Värdet av Preems export steg till 47 590 MSEK (38 631).

- Preems stations- och företagsförsäljning överträffadede årets förväntningar. Strukturförändringarna i vårt stationsnät har börjat ge effekt. Vårt långsiktiga mål är att öka marknadsandelarna i takt med att vi vässar vårt kunderbjudande och att vår produktmix framöver successivt ska innehålla mer av förnybara råvaror. Intresset är mycket stort för vår nya Evolution Diesel, avslutar Michael G:son Löw.

Preems goda resultat ger även utdelning till de anställda genom det vinstdelningsprogram som företaget har. I år ger vinstdelningsprogrammet full pott, 20.000 kr till varje medarbetare.

 

För mer  information:

Helene Samuelsson, Kommunikationschef, mobil 070-450 12 22, epost helene.samuelsson@preem.se

Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se

 

Företagsfakta (avser helår 2010)

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapaciteten över 18 miljoner kubikmeter råolja vid våra två helägda raffinaderier vilket gör Preem till Nordens största raffinör. Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. Över 2/3 av vår produktion exporteras till ett värde av drygt 47 miljarder kronor. Det gör oss till ett av landets större exportföretag. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi ca 3400 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. Preems omsättning var 87 miljarder kronor under 2010. Mer information finns på vår webbsida www.preem.se

Om oss

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media