Delårsrapport januari - september 2007, Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

<b>Fortsatt tillväxt, projektförluster i kvartal 3</b>

• Omsättning under perioden uppgick till 332 Mkr (199).

• Resultat efter skatt under perioden uppgick till 11,0 Mkr (10,9).

• Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 1,16 kr (1,25). Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick vid periodens slut till 12,75 kr
(9,55).

• Rörelseresultat under perioden uppgick till 17,0 Mkr (13,8). Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 24,6 Mkr (17,7 Mkr).

• Rörelsemarginal under perioden uppgick till 5,1 procent (6,9). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 7,4 procent (8,9).

• Affärsområde Produktutveckling fortsätter sin starka tillväxt. Omsättningen ökar med 94 procent och visar trots den kraftiga expansionen en rörelsemarginal på 7,1 procent.

• Tredje kvartalet belastas av projektförluster inom affärsområde Industrisystem. En ny affärsområdeschef med fokus på att säkerställa områdets lönsamhet har rekryterats.

• Efter kvartalets utgång har Prevas tecknat ett nytt ramavtal med en ledande global fordonstillverkare gällande konsulttjänster inom elektronik-, programvaru- och systemutveckling samt simulering, test och projektledning.

<b>VD-kommentar</b>

Marknaden för affärsområde Produktutveckling karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan beroende på nödvändigt teknologi-skifte för allt fler produkter. Omsättningen har under de första nio månaderna 2007 ökat med 94 procent jämfört med samma period förra året. Affärsområdet uppvisar en rörelsemarginal på 7,1 procent, trots den mycket kraftiga expansionen.

Marknaden för affärsområde Industrisystem utgör det snabbast växande segmentet på europeisk automationsmarknad. Efterfrågan på Prevas tjänster förväntas växa med mellan 10-20 procent kommande år. Industrin befinner sig nära kapacitetstaket och fortsätter att investera för att klara det ökade trycket från fortsatt globalt god efterfrågan. Under tredje kvartalet belastas affärsområdets resultat av projektförluster. En ny affärsområdeschef med fokus på att säkerställa områdets lönsamhet har rekryterats.

Anders Englund CEO Prevas AB

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar