Prevas AB, DELÅRSRAPPORT januari-juni 2007

Fortsatt stark tillväxt

• Omsättning under halvåret uppgick till 236 Mkr (138).

• Resultat efter skatt under halvåret uppgick till 9,5 Mkr (8,0).

• Vinst per aktie efter utspädning för halvåret uppgick till 1,01 kr (0,92).
Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick vid periodens slut till 12,21 kr (9,03).

• Rörelseresultat under halvåret uppgick till 13,9 Mkr (9,7). Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 19,6 Mkr (12,1 Mkr).

• Rörelsemarginal under halvåret uppgick till 5,9 procent (7,0). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 8,3 procent (8,8).

• Efter periodens utgång har Prevas via förvärv etablerat sig i Norge.

VD-kommentar

Den starka omsättningstillväxten fortsätter. Det första halvåret 2007 ökade omsättningen med 71 procent till 236 Mkr jämfört med 138 Mkr under samma period 2006. 17 procent av omsättningstillväxten var organisk. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 44 procent till 13,9 Mkr. Rörelseresultatet under halvåret har påverkats negativt av kostnader på cirka 3 Mkr för integration av förvärvade enheter samt projektförluster.

Prevas fokuserade affärsområden produktutveckling och industrisystem expanderar som en följd av stark efterfrågan på ny teknik och IT-lösningar för ökad produktivitet. Tillväxten inom produktutvecklingsmarknader (inbyggda system) är redan nu kraftig och förväntas öka under kommande 2-3 år. Prevas ledande ställning i Norden inom produktutveckling ger fortsatt stora tillväxtmöjligheter och vi tar nu nästa steg för att bli "The Nordic Design House for intelligent products". Prevas etableringsstrategi att ha lokal närvaro i hela Norden bygger på kundnärhet, kundsamarbete, kompetenscentra och helhetsåtaganden.

Vi kan också konstatera att Prevas attraherar många nya företag, såväl stora som små, som är i behov av ny teknik och ny kompetens. År 2005 stod Prevas fem största kunder för 45 procent av omsättningen, år 2006 var andelen 41 procent och nu första halvåret 2007 är den nere i 28 procent.

Vår tidigare bedömning om en fortsatt stark omsättningsökning 2007 kvarstår.

Anders Englund CEO Prevas AB

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar