Prevas bokslutskommuniké 2017

Utvecklar smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster för ökad innovations­kraft och produktivitet hos våra kunder.

OKTOBER - DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättning 194,1 Mkr (183,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 4,1 Mkr (–6,1)
 • Rörelseresultat EBIT 2,0 Mkr (–8,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 1,0 % (–4,6)
 • Resultat efter skatt 1,5 Mkr (–7,0)
 • Resultat per aktie 0,10 kr (–0,71)

JANUARI - DECEMBER 2017 

 • Nettoomsättning 734,9 Mkr (696,6)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 25,8 Mkr (3,3)
 • Rörelseresultat EBIT 16,2 Mkr (–7,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,2 % (–1,0)
 • Resultat efter skatt 11,5 Mkr (–6,2)
 • Resultat per aktie 1,06 kr (–0,73)

CEO HAR ORDET

Helårsresultatet för 2017 visar en väsentlig förbättring jämfört med 2016. Lön­samheten är dock inte på den nivå vi eftersträvar men ska också beaktas i ljuset av att ett stort leveransåtagande har avslutats i förtid och belastat kvartal fyra med 6,4 Mkr, totalt 8,2 Mkr under 2017. Åtagandet är nu avslutat och kom­mer inte att påverka resultatet framöver. Justerat för ovanstående leveransåtagande uppgår EBIT till 8,4 Mkr och en rörelsemarginal på 4,3 procent. Sammantaget har året lett till en mer stabil organisation med högre beläggning och ökad debite­ringsgrad. Prevas erbjudanden ”biter” dessutom bättre på marknaden tack vare ett tydligt fokus på digitaliseringens möjligheter. Vi känner därför att vi nu lagt grunden för framtida tillväxt och ökad lönsamhet.

GODA MARKNADSMÖJLIGHETER

Marknaden är fortsatt stark där digitaliseringen tillsammans med den snabba teknikutveckling­en fortfarande är den stora drivkraften. En viktig positiv faktor är att den traditionella nordiska industrin nu på en bredare front tagit till sig möjligheterna inom produktivitet och produktut­veckling och vågar satsa på nya projekt.

Heta områden är robotautomatisering och Life Science, men hit räknar vi också en allt starka­re verkstadsindustri och övrig högteknologisk exportindustri. En lika spännande och lovande utveckling är att vi idag arbetar med flera företag, som vi själva för bara några år sedan inte kopplade samman med digitalisering, exempelvis Löfbergs Kafferosteri, Kontigo Care och LYS Technologies.

Prevas passion är att finnas i teknikens framkant och tillsammans med våra kunder ta till oss teknikutmaningar och skapa smarta produkter och smarta fabriker, något som definitivt passar Prevas och vår starka teknikprofilering. Men vi utvecklar inte bara våra kunder, minst lika vik­tigt är att vi utvecklar oss själva. Vår viktigaste tillgång är den teknikhöjd som Prevas medar­betare representerar. Prevas kan hela kedjan från den djupaste elektroniken till digitaliseringens möjligheter av att dra nytta av all data och information för att ta fram rätt beslutsunderlag för att styra företagens olika processer.

ATTRAHERA FLER MEDARBETARE

Vi har under fjärde kvartalet ökat i antal medarbetare. Vi satsar nu extra mycket på att rekry­tera fler talangfulla medarbetare till alla våra specialistområden, en viktig förutsättning för att ytterligare öka vår kapacitet och förmåga att vara en stark aktör med spetskompetens i teknikens framkant. Vi satsar också extra mycket på att synliggöra Prevas i olika sociala forum. Det är av­görande för oss att vi kan göra vår inriktning känd inte bara bland våra kunder utan också bland unga, där såväl teknikhöjd som hållbarhet är avgörande faktorer för ett företags attraktionskraft.

Målsättningen är att upplevas som den mest kompetenta samarbetspartnern i att hjälpa kun­der att realisera sina innovationer på ett hållbart sätt. Det känns därför mycket bra att kunna konstatera att vi under 2017 lagt grunden och skapat förutsättningar för denna framtidsinriktade strategi. Kunderbjudanden som är fokuserade på smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 

FÖR MER INFORMATION, kontakta

Karl-Gustav Ramström, CEO, Tel: 021-360 19 00, Mobil: 070-349 20 90
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO, Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25
E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är utvecklingspartner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter och smarta fabriker. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

 

Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).