Prevas delårsrapport januari - september 2016

JULI - SEPTEMBER 2016 

 • Nettoomsättning 145,5 Mkr (147,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 0,2 Mkr (3,3)
 • Rörelseresultat EBIT –2,6 Mkr (0,2)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,8 % (0,2)
 • Resultat efter skatt –1,5 Mkr (0,1)
 • Resultat per aktie –0,18 kr (0,04)

JANUARI - SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 513,0 Mkr (517,0)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 9,3 Mkr (7,0)
 • Rörelseresultat EBIT 1,2 Mkr (–2,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,2 % (–0,4)
 • Resultat efter skatt 0,8 Mkr (–1,3)
 • Resultat per aktie –0,02 kr (–0,09)

CEO HAR ORDET 

Bra orderingång med kunden i fokus 

RESULTAT

Intäkterna för perioden var 145,5 Mkr (147,9 Mkr) med ett rörelseresultat om -2,6 Mkr (0,2 Mkr). Perioden har belastats med kostnader avseende åtgärdsprogrammet. Långsamma beslutsprocesser hos våra kunder i semestertider resulterade i en sämre beläggning än förväntat under de två första månaderna. Orderingången totalt är fortsatt bra och flera viktiga projekt har tagits inom robotbaserad automation, spårbarhet och testsystem. Andra intressanta exempel är fastighetsautomation för övervakning och molnbaserad IoT-lösning för medicinsk utrustning. Bra exempel på framåtriktade projekt där vår kompetens och erfarenhet bidrar till att hjälpa kunder att öka sin konkurrenskraft genom att förnya och förbättra sina produkter och öka sin produktivitet.

Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i början av andra kvartalet med målsättning att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 Mkr fortgår enligt plan. Som ett led i detta arbete har vi under tredje kvartalet genomfört förändringar i vår Indienverksamhet. Ett strategiskt beslut har tagits om att fokusera på drifttjänster samt att stärka samarbetet med vår partner Embitel i Indien. Därmed uppnår vi en mer optimerad egen verksamhet samtidigt som vi via samarbetet med Embitel har en flexibel tillgång till resurser för att stärka vårt erbjudande inom smartshoring.

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet tillsammans med den starkare orderingången under de senaste kvartalen gör att vi nu ser tydliga förbättringar i den underliggande verksamheten.

NY TEKNIK OCH INDUSTRIELL DIGITALISERING SKAPAR MÖJLIGHETER

Prevas passion är att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper i hur man omsätter teknikens möjligheter till kundnytta och därmed öka våra kunders konkurrenskraft.

Prevas fokusområden, produktionsnära IT, baserad på robotar, automation och produktionsstyrning för optimerade flöden och spårbarhet bildar tillsammans med utveckling av intelligenta uppkopplade produkter grunden för våra erbjudanden där vi kombinerar djup teknisk kompetens med en bred industrierfarenhet.

Innovation i all ära, men det finns massor med möjligheter i dagens existerande verksamheter där ny teknik radikalt kan förbättra allt från produkter till produktionssystem. Att inte ta till vara på dessa möjligheter innebär att man automatiskt hamnar på efterkälken. Förmågan hos företag att dra fördel av den nya tekniken och digitaliseringens möjligheter blir därmed avgörande för den nordiska industrins överlevnad. Vi behöver därför ledare med framtidstro som ser möjligheter och inte är rädda för att prova nya saker. Just detta är en viktig förutsättning för Prevas sätt att genomföra uppdrag där kunden och Prevas är del av samma team och vi jobbar hela tiden tillsammans och lär av varandra. Vår erfarenhet är att när detta fungerar som bäst säkerställs en fortsatt stark konkurrenskraft i den existerande verksamheten samtidigt som förutsättningar för nya tankar och innovationer skapas.

STRATEGIN FRAMÅT ÄR FORTSATT FOKUS PÅ LÖNSAMHET OCH KUNDSAMARBETEN

Förbättrad orderingång och ökat intresse för våra tjänster och lösningar inom våra fokusområden innebär att vi känner att vår strategi framåt är rätt och att vi går en spännande höst och vinter till mötes. Vi behöver rekrytera fler medarbetare och samtidigt vill vi öka vårt samarbete med partners för att bli ännu starkare i vår ambition att vara en viktig samarbetspartner till våra kunder.

Den 22-23 november är det dags för årets Embedded Conference Scandinavia i Stockholm där årets vinnare av Sweden Embedded Award kommer att koras. Prevas som vunnit priset tre gånger tidigare, vilket vi är mycket stolta över, har även detta år blivit nominerade till finalen. Denna gång handlar det om två bidrag. Dels tillsammans med Ambu och deras uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning och dels tillsammans med ChromoGenics och deras uppkopplade fönster som sparar miljö och pengar. På mässan ges du dessutom en möjlighet att träffa oss och lyssna på våra föredrag om hur man kan förkortar utvecklingstider, minskar utvecklings- och underhållskostnader och inte minst hur man blir en del av den framtida digitala världen genom att säkert koppla upp sina produkter. 

För mer information, kontakta

Karl-Gustav Ramström, CEO
Tel: 021-360 19 00. Mobil: 070-349 20 90. E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34. Mobil: 070-547 08 25. E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Publicerad 2016-10-27, 8:30 CET. Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.


Taggar:

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).