Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ För verksamhetsåret 2000 Rörelseresultat · -318,5 (-209,4) msek inklusive engångskostnader om 233,6 (56,6)msek Omstrukturering · Nedskrivning av goodwill avseende amerikanska marknadsrättigheter samt omstrukturering av verksamheten i USA · avyttring av intactix · Förlikning med tidigare ägare av intactix · omvärdering av orderstock · halvering av löpande kostnader i ESL-verksamheten Fokus på kärnverksamheten · Orderingången helår 40,2 (20,9) MSEK, främst från distributörer i Japan och Sydkorea · orderingång fjärde kvartal 6,5 (3,2) MSEK · orderstocken uppgick till 26 (125) MSEK · Partneravtal för italienska marknaden med pasolini luigi S.P.A · likvida medel 169,2 MSEK · NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT I nettoomsättning och resultat ingår Intactix- verksamheten till och med 31 mars 2000, därefter endast Pricers ESL- verksamhet (ESL = Electronic Shelf Label). Nettoomsättningen för 2000 uppgick till 82,8 (309,3) MSEK, varav 29,9 (113,2) MSEK avser Pricer ESL. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,5 (57,4) MSEK. Utleveranserna av ESL-system uppgick till 6,8 MSEK under motsvarande period 1999. Bruttoresultatet för året uppgick till 45,8 (177,7) MSEK. Minskningen beror på avyttringen av Intactix mjukvaruförsäljning med höga bruttomarginaler. Trots en lägre omsättning att fördela de fasta produktionsomkostnaderna på har bruttomarginalen för ESL-verksamheten bibehållits. Justerat för dessa fasta kostnader har produktförsäljningen uppvisat högre marginaler för 2000 jämfört med 1999. Rörelseomkostnaderna för året minskade till 147,3 (306,2) MSEK och inkluderade engångskostnader om cirka 33 MSEK. För fjärde kvartalet uppgick rörelseomkostnaderna till 17,0 (70,9) MSEK, varav ca 2 MSEK är engångskostnader. För året uppgick rörelseresultatet till -318,5 (-209,4) MSEK och för Pricer ESL till -314,6 (-179,4) MSEK inklusive engångskostnader om 233,6 (56,6) MSEK. Nettoresultatet för samma period var -307,6 (-238,9) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -221,0 (-51,8) MSEK och nettoresultatet till -215,6 (-57,4) MSEK. Bägge dessa resultatmått innefattar engångskostnader om 202,2 (21,3) MSEK. OMSTRUKTURERING Nedskrivning av goodwill avseende amerikanska marknadsrättigheter Marknadsrättigheterna för de nord- och sydamerikanska marknaderna följde med förvärvet av Pricer Inc. 1995. Styrelsen bedömer att värdet av den framtida avkastningen från dessa marknader efter ett kommersiellt genombrott avsevärt skulle överstiga det bokförda värdet om 200,2 MSEK. På grund av den nedan aviserade omstruktureringen av Pricers verksamhet i USA och den låga orderingången för ESL-system på denna marknad har styrelsen nu gjort bedömningen att värderingen av marknadsrättigheterna är oförenliga med de krav på säkerhet i underliggande prognoser som redovisningsreglerna kräver. Därför skrivs marknadsrättigheterna ned med hela sitt bokförda värde om 200,2 MSEK. Omstrukturering av verksamheten i USA Pricers nuvarande modell med lokal representation för att bearbeta den amerikanska marknaden har inte visat önskad framgång, varför denna verksamhet kommer att omstruktureras. Omstruktureringen innebär att den lokala representationen minskas och att bearbetningen sker via aktiva partners med utökat stöd från den svenska organisationen. Denna bearbetningsform används idag för de europeiska och asiatiska marknaderna där Pricer uppvisat bättre försäljningsresultat. Avyttring av Intactix Avyttringen av Intactix-verksamheten till det amerikanska bolaget JDA Software Group, Inc. fullbordades i april 2000 och har gett ett kassatillskott under 2000 på 137 MSEK. Dock kvarstår omkostnader i samband med avyttringen om ytterligare ca 15 MSEK vilka är skuldförda per 31 december. Förlikning med tidigare ägare av Intactix Pricer AB med flera stämdes i juli 1999 av de tidigare huvudägarna till dotterbolaget Intactix International, Inc. i USA. Kraven var hänförliga till Pricers förvärv av Intactix i juni 1997. Samtliga parter kom i september 2000 överens om en förlikning. Förlikningen innebär att motparterna släpper samtliga krav på Pricer. Omvärdering av orderstock Vid ett flertal tillfällen under det gångna året har Pricer rapporterat om att osäkerhet rått om och när avrop skulle komma av en betydande del av bolagets orderstock, där ordern från den turkiska detaljhandelskedjan Migros utgjort den största delen. Som en konsekvens av att avrop ännu inte erhållits för dessa order, uppgående till ett totalt värde om 126 MSEK, innefattar inte orderstocken per den 31 december 2000 dessa order. Orderstocken uppgick därmed till 26 (125) MSEK per den 31 december 2000. Halvering av de löpande kostnaderna i ESL-verksamheten Som ett led i den omstrukturering och fokusering på kärnverksamheten som påbörjades hösten 1999 har ESL-verksamhetens löpande omkostnader under 2000, exklusive engångskostnader, halverats. FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETEN Ökad orderingång Orderingången för ESL-system ökade till 40,2 (20,9) MSEK, främst från bolagets distributörer i Japan och Korea. För fjärde kvartalet var orderingången 6,5 (3,2) MSEK. Den norska marknaden visade ett ökat intresse under andra halvåret där Pricer via sin norska partner PSI erhållit order på totalt nio system. Den globala ESL-marknaden har dock ännu ej nått förväntad nivå. Partneravtal för italienska marknaden Under fjärde kvartalet tecknades ett partneravtal avseende den italienska marknaden med Pasolini Luigi S.p.A., ett italiensk bolag som levererar ett brett utbud av inredningsprodukter för att stötta försäljningsaktiviteter i butiksmiljö. FINANSIELL STäLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten var -93,7 (- 117,9) MSEK. Motsvarande siffra för fjärde kvartalet var -21,2 (-25,8) MSEK. Disponibla likvida medel - likvida medel justerat för spärrad inlåning och outnyttjad checkräkningskredit - uppgick till 147,3 (158,9) MSEK per 31 december 2000. Utöver detta finns likvida medel på 25,1 MSEK som i enlighet med avtalet om avyttring av Intactix är placerade på spärrad inlåning i bank till och med april 2002 såsom säkerhet för eventuella avtalsåtaganden. Bolagets finansiella ställning stärktes under året av kapitaltillskottet från den genomförda avyttringen av Intactix-verksamheten. Detta tillskott har tillsammans med minskade negativa kassaflöden från den löpande verksamheten gett bolaget en finansiell plattform. Med dagens kassaflöde räcker befintliga likvida medel till andra hälften av 2002, under förutsättning att bolagsstämman godkänner att ge styrelsen bemyndigande att emittera aktier för att reglera delar av skulden till Telxon Corp.Inc. Finansnettot förbättrades markant under året, främst beroende på ett positivt räntenetto till följd av förbättrad nettolåneskuld. INVESTERINGAR De totala investeringarna under perioden uppgick till 2,3 (7,1) MSEK och avsåg främst produktionsverktyg, datorer och kontorsutrustning. All produktutveckling har kostnadsförts. PERSONAL Medelantalet anställda under 2000 uppgick till 89 (277) medan antalet anställda per 31 december 2000 uppgick till 46 (223, varav 50 inom Pricer ESL). MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning var för perioden 29,7 (112,4) MSEK och rörelseresultatet för samma period blev -222,3 (-215,9) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 128,7 (54,4) MSEK per 31 december 2000. Bokfört eget kapital i Pricer AB uppgick per den 31 december 2000 till 102,3 MSEK, vilket understiger halva bolagets aktiekapital som uppgår till 238,6 MSEK. Därför kommer en nedsättning av aktiekapitalet att föreslås vid den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har dock i en s k kontrollbalansräkning, vilken har granskats av bolagets revisorer, konstaterat att det finns övervärden som visar att bolaget inte har förbrukat halva aktiekapitalet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Partneravtal har tecknats med RimpexChile S.A., ett chilenskt företag som säljer och integrerar system för bl a detaljhandeln. PROGNOS Det negativa rörelseresultatet i den löpande ESL-verksamheten kommer att bibehållas på den reducerade nivå som andra halvåret 2000 uppvisar och förbättras i takt med att omsättningen ökar. BOLAGSTäMMA OCH UTDELNING Ordinarie bolagsstämma 2000 äger rum den 15 maj 2001 klockan 17.00 i Uppsala. Förutom ovan nämnda förslag om bemyndigande att emittera aktier och nedsättning av aktiekapitalet kommer styrelsen föreslå att ingen utdelning lämnas. NäSTA RAPPORTDATUM Kvartalsrapporten för första kvartalet 2001 kommer att publiceras den 15 maj 2001. Uppsala den 23 februari 2001 Pricer AB (publ) Styrelsen Denna rapport är baserad på av revisorerna reviderat bokslut För ytterligare information, kontakta: Britt Sandberg, VD, Pricer AB, 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln. Genom de kompetenta partners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de produkter, applikationer och tjänster som dessa erbjuder. Pricer AB är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se. Där kan registrering ske för att automatiskt erhålla pressmeddelanden via e-post. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00890/bit0001.pdf

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar