Delårsrapport från Pricer AB (publ) januari - september 1999

DELÅRSRAPPORT FRÅN PRICER AB (publ) januari - september 1999 *Rörelseresultatet före goodwillavskrivning och jämförelsestörande poster förbättrades till -104,2 (-166,0) MSEK *Marknaden för ESL-system fortsatt svag *ESL-verksamheten omstruktureras *Beslut om nyemission om högst 170 MSEK *Aktierna i Intactix disponibla sedan hot om "constructive trust" avvärjts VERKSAMHETEN Pricer ESL erhöll under perioden juli - september 1999 order uppgående till 3,1 MSEK från bland andra KoreaLink och Meto. Metos kampanj av frukt & grönt-etiketter har mottagits positivt av marknaden. Orderstocken per 30 september 1999 uppgick till 148 (215) MSEK. Minskningen i orderstocken förklaras av väsentliga utleveranser till Metro i Tyskland som inte kompenserats av nya order. I linje med vad som kommenterats i tidigare bokslut är marknadens utveckling för ESL-system fortsatt svag. En betydande andel av den återstående orderstocken, 65 procent, avser order från Migros i Turkiet. Pricer bedömer alltfort att det finns osäkerhet kring när avrop kan komma att ske från denna order. Omstrukturering En betydande omstrukturering av Pricers ESL-verksamhet har genomförts under tredje kvartalet. Personalstyrkan inom Pricer ESL reduceras, som ett resultat av omstruktureringen, till cirka 45 personer. Fullt genomförd, och tillsammans med övriga beslutade besparingar, bedöms omstruktureringen halvera omkostnaderna inom ESL-verksamheten. Emission En extra bolagsstämma den 28 oktober godkände styrelsens beslut att genomföra en företrädesemission under perioden 22 november - 3 december. Emissionen tillför Pricer högst 170 MSEK före emissionskostnader varav 120 MSEK redan är garanterade. Stämning Pricer AB med flera stämdes i juli 1999 på 28 MUSD plus advokatkostnader samt straff- och avskräckningsskadestånd för att i samband med förvärvet av Intactix 1997 lämnat felaktig information till de tidigare ägarna. Utgången i rättstvisten är osäker och kan leda till en eventuell framtida förpliktelse. Pricer bedömer dock alltfort att stämningen saknar grund och har därför inte reserverat något belopp för skadestånd. Motparten begärde att aktierna i Intactix skulle beläggas med "constructive trust", en form av kvarstad. I september beslutade emellertid domstolen i Texas att avslå yrkandet. Pricer disponerar därigenom åter över aktierna. Därmed kunde arbetet med att avyttra aktierna i Intactix intensifieras. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 81,9 (82,3) MSEK. Omsättningen av Pricers ESL-system uppgick till 36,9 (35,9) MSEK för tredje kvartalet och avsåg främst leveranser till Metro i Tyskland som nu slutfört installation i 53 Cash & Carry-butiker. Intactix verksamhet omsatte 45,0 (46,4) MSEK för motsvarande period. Rörelseresultatet före avskrivning av goodwill, marknads- och industriella rättigheter samt jämförelse-störande poster under tredje kvartalet blev -27,1 (-43,8) MSEK. Koncernens underskott har under de senaste fyra kvartalen förbättrats. Motsvarande resultat rullande under fyra kvartal var i början av 1998 cirka -230 MSEK, och uppgår idag till cirka -150 MSEK. Omstruktureringen inom Pricer ESL bedöms ytterligare reducera rörelseförlusten. Motsvarande rörelseresultat för Pricer exklusive Intactix uppgick till -25,5 (-37,2) MSEK. Förbättringen förklaras av reducerade omkostnader samt lägre produktkostnader och därmed bättre täckningsbidrag. Intactix rörelseresultat, före goodwillavskrivning och jämförelsestörande poster, var för tredje kvartalet -1,6 (-6,6) MSEK. Förbättringen förklaras av lägre kostnader. Osäkerhet kring Intactix ägare, orsakad av såväl försäljningsprocess som rättstvist, samt koncernens svaga finansiella ställning har påverkat försäljningsutvecklingen negativt. När dessa frågor har lösts förväntas omsättningen att öka. Jämförelsestörande kostnader i rörelsen uppgick till -29,9 (-0,6) MSEK i tredje kvartalet och bestod främst av reservering avseende personalkostnader samt nedskrivning av lager och produktionsverktyg i samband med omstruktureringen av verksamheten. Även reservering för uppskattade juristkostnader i samband med rättstvisterna ingår. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från rörelsen före jämförelsestörande poster var -24,3 (-56,7) MSEK under tredje kvartalet. Koncernens disponibla medel uppgick per 30 september 1999 till 20,0 MSEK. Bolagets finansiella ställning har förstärkts väsentligt i samband med att ett förlagslån om cirka 120 MSEK i november konverterats till eget kapital. En beslutad emission kommer därutöver tillföra bolaget högst 170 MSEK före emissionskostnader. Koncernens immateriella tillgångar består av goodwill hänförlig till Intactix, marknadsrättigheter för ESL-system i Nordamerika (Pricer Inc.) samt patent för ESL-verksamheten. Värdena på immateriella tillgångar är i princip oförändrade i jämförelse med årsbokslutet. Avseende marknadsrättigheter är värderingen baserad på en av bolaget framtagen prognos som ger stöd för att marknadsvärdet i inte oväsentlig grad överstiger bokfört värde. Det kvarvarande bokförda värdet är inte av avgörande betydelse för bolagets fortbestånd. Avseende Intactix är värdet baserat på ett bedömt marknadsvärde samt de värden som för närvarande diskuteras i den pågående processen om en avyttring av bolaget. INVESTERINGAR De totala investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 0,0 (3,8) MSEK. Pricer kostnadsför all produktutveckling. PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen var under tredje kvartalet 262 (316), medan antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 247 (307). Omstruktureringen kommer att leda till att antalet anställda minskar ytterligare. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning under tredje kvartalet var 36,4 (38,5) MSEK och för de första nio månaderna 105,7 (96,0) MSEK. Rörelseresultatet för motsvarande perioder blev -65,2 (-28,5) MSEK respektive -156,2 (-97,8) MSEK. Resultat före skatt för årets första nio månader var -155,3 (-92,4) MSEK. Likvida medel uppgick till 3,7 MSEK vid periodens utgång. UTSIKTER FÖR 1999 Rörelseförlusten, före jämförelsestörande poster och avskrivningar, för Pricerkoncernen under fjärde kvartalet 1999 förväntas vara i nivå med motsvarande resultat under tredje kvartalet. Detta leder sammantaget till en lägre rörelseförlust 1999 jämfört med 1998. NÄSTA RAPPORTDATUM Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999 kommer att avlämnas den 24 februari 2000. Uppsala den 4 november 1999 Pricer AB (publ) Verkställande direktören Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 4 november 1999 Karl-G Giertz Per Bergman Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information, kontakta: Thomas Landberg, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har på några få år etablerat sig som en ledande leverantör på den växande marknaden för elektroniska pris- och informationssystem till detaljhandeln. Genom samarbetet med Intactix International Inc., världsledande inom Space Management, har Pricer byggt upp en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Pricer erbjuder integrerbara IT- lösningar bestående av elektroniska informationssystem, applikationsprogramvara och konsulttjänster avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln och dess leverantörer. Pricer-koncernen har dotterbolag i elva länder. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Välkommen att besöka vår hemsida: www.pricer.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00430/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00430/bit0003.xls Tabeller

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com