Extra bolagsstämma i Pricer AB den 14 november 2003 godkände styrelsens emissionsbeslut

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRICER AB DEN 14 NOVEMBER 2003 GODKÄNDE STYRELSENS EMISSIONSBESLUT Extra bolagsstämma i Pricer AB (publ) avhölls den 14 november 2003, varvid följande beslut fattades. Emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 28 oktober 2003 att genom nyemission öka Pricers aktiekapital med högst 11.076.001:60 kronor genom nyemission av högst 110.760.016 B-aktier, envar aktie på nominellt tio (10) öre. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid skall gälla att varje helt tretal aktier oavsett aktieslag skall berättiga till teckning av en ny B-aktie. Emissionskursen skall vara 50 öre per aktie. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden den 28 november 2003 - 12 december 2003. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 24 november 2003. Emission av skuldebrev med optionsrätter. Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut avden 28 oktober 2003 att upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 110.760.016 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B, envar med ett nominellt belopp om tio (10) öre, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 11.076.001:60 kronor. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Pricer Communication AB. Teckning och betalning av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall ske senast den 30 november 2003. Förlagslånet förfaller till betalning den 31 januari 2004 och skall löpa med årlig ränta om fem (5) procent. Optionsrätterna medför rätt att under tiden från och med den 31 maj 2004 till och med den 11 juni 2004 teckna nya aktier i bolaget till en kurs om 50 öre per aktie. De avskiljbara optionsrätterna skall av Pricer Communication AB vederlagsfritt vidareöverlåtas till de bolagets aktieägare som tecknat aktier enligt nyemissionen ovan. För varje tecknad och tilldelad aktie skall erhållas en (1) optionsrätt, vilken berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 28 oktober 2003 att genom nyemission öka Pricers aktiekapital med högst 883.020 kronor genom nyemission av högst 8.830.200 B-aktier, envar aktie på nominellt tio (10) öre. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Sagri Development AB, Purpose AB, Sverre Hollie, Michael Juuhl och Martin Bjäringer. Emissionskursen skall vara 50 öre per aktie. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning eller genom kvittning senast den 15 december 2003. Aktieemissionen riktas till medlemmarna i det konsortium som garanterat att den ovan angivna företrädesemissionen fulltecknas. Garanterna har förbundit sig att som vederlag för de lämnade garantierna acceptera betalning i form av nyemitterade B-aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00 Salvatore Grimaldi, styrelseordförande, Pricer AB: +46 8 598 933 00 Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska pris- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i mer än 400 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggs- produkter, applikationer och tjänster. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen. Pricer AB (publ) Bergkällavägen 20-22 Hemsida: www.pricer.se SE-192 79 Sollentuna Telefon: +46 (0)8 505 582 00 Sverige Organisationsnummer: 556427-7993 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar