Förslag om utskiftning av Capona till PriFasts aktieägare

Förslag om utskiftning av Capona till PriFasts aktieägare PriFasts styrelse har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att Capona utskiftas till aktieägarna i PriFast utan vederlag. Styrelsen har därför beslutat kalla till en extra bolagsstämma tisdagen den 17 november 1998. Styrelsens förslag till åtgärder är som följer: * Antalet aktier i PriFast fördubblas genom en split 2:1. * Varannan aktie i PriFast inlöses och utbytes mot en aktie i Capona. Genom den föreslagna utskiftningen reduceras PriFast-koncernens egna kapital med netto 596 Mkr och balansräkningen med ca 1.737 Mkr i tillgångar, varav den helt dominerande delen utgörs av hotellfastigheter. Efter utskiftningen av Capona är PriFasts finansiella ställning fortsatt stark med en synlig soliditet av 33 % och en justerad soliditet av 62 %. Koncentrations-strategin till ringen runt Stockholm kommer att fullföljas innebärande försäljningar av kvarvarande objekt i utlandet och genomförande av den planerade expansionen i Marievik. Även andra åtgärder för att skapa aktieägarvärde kommer att övervägas såsom exempelvis återköp/inlösen av aktier. Capona blir samtidigt ett stabilt hotellfastighetsbolag med en soliditet av 39 % och ett bra kassaflöde. Capona kommer som ett självständigt hotellfastighets-bolag aktivt kunna deltaga i den pågående omstruktureringen inom hotell-fastighetsbranschen. Styrelsen för PriFast bedömer att den uppdelning av PriFast som föreslagits är värdeskapande för aktieägarna och ger aktiemarknaden två intressanta investeringsmöjligheter. I bilaga 1 visas balansräkning för PriFast-koncernen per 1998-09-30 efter förvärv av Diligentias fordran på Capona och resterande aktier i Capona för 325 Mkr. Av bilagan framgår också hur PriFasts och Caponas balansräkningar blir efter den föreslagna utskiftningen av Capona. I bilaga 2 visas motsvarande resultaträkningar. Avstämningsdag för erhållande av inlösenaktie (Capona) föreslås bli 10 december 1998. Första dag för handel i inlösenaktien beräknas bli 14 december 1998 Inför den extra bolagsstämman i PriFast kommer en informationsbroschyr att distribueras till aktieägarna. Efter den extra bolagsstämman är avsikten att distribuera ett noteringsprospekt avseende Capona. För ytterligare information var god kontakta verkställande direktör Kjell-Åke Dahlström, tel 08-13 64 71, eller finansdirektör Hans Ragnarsson, tel 08-13 64 75. 1998-10-27 Bilaga 1 Effekter på PriFasts balansräkning PriFast Nya PriFast Capona 1) 1) 1998-09-30 1998-09-30 1998-09-30 Fastigheter 1.775 1.775 1.874 Omsättningsfastigheter 1.602 Övriga tillgångar 94 34 32 Likvida medel 139 64 75 Summa tillgångar 3.610 1.873 1.981 Eget kapital 1.210 614 771 Avsättningar 29 29 Räntebärande skulder till 2.205 1.162 1.093 kreditinst Övriga skulder 166 68 117 Summa skulder och eget 3.610 1.873 1.981 kapital Soliditet 34 % 33 % 39 % 2) Justerad soliditet 52 % 62 % 39 % * Efter utskiftningen av Capona framkommer en tidigare eliminerad koncernintern realisationsvinst som preliminärt beräknats till ca 165 Mkr. * Capona kapitaliseras med 750 Mkr. * Capona konsolideras 1998-12-31 och dekonsolideras under 1999 när inlösen verkställts. 1) Inklusive förvärv av Diligentias fordran på och aktieinnehav i Capona. 2) Baserat på marknadsvärdering per 1998-09-30 som ger ett bedömt övervärde på ca 1.460 Mkr. Bilaga 2 Effekter på PriFasts resultaträkning Resultaträkningar januari-september 1998, Proforma - varvid antagits att delning och kapitalisering skett 1 januari 1998 PriFast Nya PriFast Capona idag, Mkr Mkr Mkr Nettoomsättning 347 181 166 Fastighetskostnader - 112 - 70 - 42 Driftnetto 235 111 124 Avskrivningar - 35 - 19 - 16 Bruttoresultat 200 92 108 Central administration - 28 - 17 - 11 Vinst vid avyttringar 19 19 0 Rörelseresultat 191 94 97 1) Finansnetto, proforma - 85 - 45 - 42 Resultat efter 106 49 55 finansnetto Vinst per aktie, kronor 5,30 2,45 2,75 Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 2,1 2,3 Kassaflöde före invest. o 141 68 71 skatt 1) Finansnettot beräknat som 5,5 % ränta på nettoräntebärande skulder enligt balansräkningar i bilaga 1. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00260/bit0001.doc

Dokument & länkar