Extra bolagstämma i ProAct IT Group - kompletterar styrelsen och bemyndigar apportemission

Extra bolagstämma i ProAct IT Group kompletterar styrelsen och bemyndigar apportemission ProAct står inför en fortsatt stark tillväxt med ytterligare fokusering på tjänster och Internetrelaterad verksamhet. I samband med detta förstärks nu styrelsen med tre nya ledamöter vars kompetens och erfarenhet kommer till stor nytta för ProActs fortsatta utveckling. Val av styrelse Vid en extra bolagsstämma idag har beslutats att utöka antalet styrelseledamöter till sju personer. Till nya styrelseledamöter valdes Dag Sehlin, Franco Fedeli och Tomas Franzén. Styrelsen består dessutom, som tidigare, av Arne Arvidsson, Göran Attervall, Henrik Holm och Kåre Gilstring. Dag Sehlin är styrelseledamot i bl a Carnegie, OM Transaction Development AB, Bokus AB samt Posten Systemservice AB och har tidigare arbetat som vice VD inom Posten samt varit vice VD för OM-gruppen. Franco Fedeli är VD och styrelseledamot i Svenska Koppar AB och har tidigare varit VD på Icon Medialab, Tele2 samt divisionschef inom IBM. Övriga styrelseuppdrag är bl a Castcom AB, Buybridge AB, Min Dator AB. Tomas Franzén är VD på AU-System AB och har tidigare varit försäljningsdirektör inom ICL. Övriga styrelseuppdrag är bl a IMS Data AB och OEM International AB. Bemyndigande om apportemission Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av maximalt 200.000 aktier. Denna nyemission innebär en ökning av aktiekapitalet med maximalt 200.000 kronor. Styrelsens beslut om nyemission enligt bemyndigandet skall kunna ske genom tillförande av apportegendom. Huvuddelen av den kommande nyemissionen kommer att utgöra likvid i samband med tidigare annonserat förvärv av NMG Holding AB. Styrelseordförande samt VD Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till den extra bolagsstämman utsågs Dag Sehlin till styrelseordförande. Henrik Holm, styrelseordförande 1998-1999, utsågs till VD för ProAct IT Group AB och Per-Arne Lundberg utsågs till vice VD. För ytterligare information kontakta: Henrik Holm, Koncernchef ProAct IT Group på 08-623 66 60, e-mail: itgroup@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns att hämta på www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av affärskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 180 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar