Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.09.30 Aktuell rapportperiod 2007.07.01 – 2007.09.30

• Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 30,6 miljoner SEK (20,3), en ökning med 51 procent (-5). Tillväxten inom affärsområdet Functional Food under delåret var 40 procent (-8) respektive 117 procent (17) inom affärsområde Kosttillskott. Nettoomsättningen under tredje kvartalet var 10,4 miljoner SEK (6,9). Tillväxten under tredje kvartalet var 43 procent (-1) inom Functional Food och 104 procent (0) inom kosttillskott.

• Resultat efter skatt för delåret var fortsatt positivt och uppgick till 4,8 miljoner SEK (-5,1). Även under tredje kvartalet förbättrades resultatet efter skatt till 2,9 miljoner SEK (-0,9).

• Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,51 SEK (-0,55) och under tredje kvartalet till 0,31 SEK (-0,10).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten under delåret förbättrades till 15,6 miljoner SEK (-1,8). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 45,5 miljoner SEK (36,7).

• Probi har under september tecknat ett licensavtal med NextFoods för den amerikanska marknaden. Ett sortiment ”fruktshots” kommer att lanseras med omfattande marknadsinvesteringar under våren 2008.

• Probi har genomfört en placebo-kontrollerad studie där en kombination av en av företagets patenterade Lactobacillus plantarum och en Lactobacillus paracasei stam visade effekt på immunsystemet, vilket bland försökspersonerna ledde till en allmän reduktion av förkylnings-symptom.

• Probis partner Institut Rosell har tecknat ytterligare ett avtal i Indien om försäljning av kosttillskott. Ranbaxy Pharmaceuticals lanserar kosttillskottet bland magspecialister under hösten.

• Efter periodens utgång har Probis partner Institut Rosell startat leverans av kosttillskott som bygger på Probis bakterie Lp299v till läkemedelsföretaget Merck i Chile.

• Probis bedömning kvarstår att såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt under 2007.

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar