Förlängd acceptperiod i Progenics erbjudande om förvärv av aktierna i EXINI avslutad

Den 13 oktober 2015 offentliggjorde Progenics Pharmaceuticals, Inc. ("Progenics") ett kontanterbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ) ("EXINI") att förvärva samtliga aktier i EXINI för 3,15 kronor kontant för varje aktie ("Erbjudandet"). Vid utgången av initiala accepttiden, som tog slut den 5 november 2015 kl. 17.00, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 16 993 873 aktier, motsvarande cirka 92,45 procent av samtliga aktier i EXINI. Progenics beslutade att fullfölja Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt förlängde accepttiden.

Vid utgången av den förlängda accepttiden, som tog slut den 20 november 2015 kl. 17.00, hade Erbjudandet accepterats av ytterligare aktieägare representerande 800 977 aktier i EXINI. Progenics förlänger inte acceptperioden ytterligare och kontrollerar efter avslutat Erbjudande totalt 17 794 850 aktier, motsvarande cirka 96,81 procent av samtliga aktier i EXINI.

Redovisning av likvid för de aktier för vilka accepter har erhållits under den förlängda accepttiden beräknas påbörjas omkring den 27 november 2015.

Progenics har genom brev till EXINIs styrelse påkallat tvångsinlösen av de resterande aktierna i EXINI. Vidare har EXINI den 23 november 2015 offentliggjort att EXINI kommer att avnoteras från Nasdaq First North, Stockholm och att sista handelsdag i aktien blir den 4 december 2015.

För ytterligare information kontakta:

Progenics Pharmaceuticals, Inc

Melissa Downs, Investor Relations Manager                                                            Telefon +1 (914) 789-2801

                                                                                                                                  E-post mdowns@progenics.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 24 november 2015 kl. 08.00.

_________________________

Progenics i korthet

Progenics utvecklar innovativa läkemedel för onkologi. Bolagets projektportfölj innehåller flera produktkandidater i sen klinisk fas. Bland tillgångarna i bolagets produktpipeline avseende radiologisk detektion och molekylära bilder finns AZEDREATM, en radiologisk särläkemedelskandidat som för tillfället genomgår en fas 2 studie en så kallad Special Protocol Assessment (SPA) som görs av Food and Drug Administration (FDA), USA. PSMA-spårande teknologiplattform för prostatacancer innefattar två molekylkontrastmedel 1404 och PyL, och två terapeutiska behandlingsmetoder PSMA ADC, en terapeutisk antikroppsläkemedelskonjugat, och 1095, en liten radioterapeutisk molekyl. Progenics första kommersiella produkt, RELISTOR® (metylnaltrexonbromid) för förstoppning orsakad av opioida smärtstillande medel framtagen i samarbete med och marknadsförd av Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Progenics aktier är noterade på NASDAQ Stock Market LLC, New York, under kortnamnet (tickern) PGNX.

För mer information, se www.progenics.com

EXINI i korthet

EXINI utvecklar och tillhandahåller avancerade mjukvaruprogram för automatiserad bildanalys, som ökar precisionen och förbättrar den kliniska effektiviteten vid behandling av prostatacancer och andra sjukdomar. EXINIs bildanalysteknik kombinerar fördelarna med artificiella neurala nätverk, medicinsk expertis och stora databaser. Bolagets produkter utgör ett beslutsstöd som har utformats för att framställa och beräkna förändringar i sjukdomstillstånd genom automatiserade rapporter. EXINIs huvudprodukt är en imaging biomarkör, EXINIboneBSI.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Progenics hemsida www.progenics.com, EXINIs hemsida www.exini.com och Avanzas hemsida www.avanza.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Progenics kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Progenics kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (inklusive dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Progenics kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Progenics har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs tillämpliga regler.

Dokument & länkar